Det som kommer

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Evangeliet om riket er den enkle fortellingen om Guds rikes inntog til det indre hos hver den som ønsker kongeriket velkommen inn i sitt liv. Det er det samme som å gå over fra døden til livet. Du tar imot såkornet som har guddommelig spirekraft. Det forandrer din forståelse av selve livet.

Det enormt viktige budskapet skal forkynnes til alle folk i hele verden.

Vi tar i bruk alle kanaler, alle medier og alle vitner, når verdens viktigste budskap skal formidles.

Gud gir sitt ord godkjenning i form av mange under, tegn og salvede tjenester.

Denne evangeliseringen skal forsterkes fram mot enden. Høsten må berges. Fiskefangsten reddes i land.

Dette er fantasi, sier du. Nei, det er ikke det. 

Profeten Daniel sier at kunnskapen skal bli stor. Bilder og lyd formidles med stor hastighet over hele jorda. Dine taler fra ditt kjøkken kan formidles direkte til Johannesburg og Angmagssalik.

Det er nå blitt mulig å nå hele jorda i løpet av sekunder.

Den dagen Gud for fullt setter sitt stempel på vårt arbeide, vil herligheten ta plass på jorda, og trengselen foran evangelistene blir stor. Alt som formidler Guds kongerike blir uhyre verdifullt.

Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.

Vent og se; eller helst, slå deg med..

Nasjonene og Israel

Vi tar med to utsnitt fra en artikkel om norsk politikk i Midt-Østen.

Forfatteren er en jødisk kvinne som bor i Norge.

« Det er en tragisk utvikling at Norge på denne måten stiller seg utenfor det fredsarbeidet som pågår i Midt-Østen og heller velger å gjøre seg til talerør for en mislykket og konfliktskapende prosess  mot den jødiske staten

«Det reises også fra norsk side anklager mot den jødiske staten som knapt er mindre diskriminerende og absurde enn de som ble benyttet mot jødene fra middelalderen og fram til våre dager.»

Gjennom jødefolket brakte Gud fram frelseren, Jesus Kristus fra Nasaret. Mesteren fullførte sin oppgave til Guds tilfredshet.

Men denne verdens fyrste raser både mot Gud og jødene. De stolte europeerne la planer på høyt nivå om å utrydde hele jødefolket. Den endelige løsningen. De skulle ikke komme tilbake til sitt land.

Men det profetiske ord stod fast at fikentreet igjen skulle plantes i det landet Abraham fikk i arv. Som et under,  framstod Israel etter den store krigen.

Jesus sa til kvinnen ved brønnen: Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 

Den holdning et land har til Israel, bestemmer Guds velsignelse over 

det landet.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.
I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Hans tanker

Men dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, og til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til Kristi blod, som taler bedre enn Abels.

Gud har gjort enormt mye for å komme menneskene i møte. Han har virkelig investert i sin redningsplan. Han har bøyd seg og strakt ut sin hånd til sin skapning. Lovet være Gud i evigheters evighet.

Vi slår følge med mannen fra Tarsus i hans hyllest og hans overgivelse til Faderen:

Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans Ånd i deres indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,  så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde det er, og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles til all Guds fylde.

Det er fra Guds side lagt til rette for at de som tror kan fylles med hans ånd. 120 mennesker med Guds fylde vil forandre sine omgivelser, ja, sin verdensdel.

Apostelen vitner

Vi tar med en del av Paulus sin tale til kong Agrippa. Paulus satt i fengsel, men kongen ville høre hans vitnesbyrd. Paulus forteller om reisen til Damaskus.

Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. 

Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ 

Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ 

Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! 

Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningefolkene. 

Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deresså de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud.

Ved troen på meg, Jesus, skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.’

Et enormt oppdrag for en mann, men Paulus ble liten nok til å fullføre oppgaven.

Noe av det første han fikk vite var: ‘Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst. 

Det er også vårt oppdrag og vår mulighet hvis vi ikke gir opp..

Korsets seier

Mennesker velger Bibelens budskap i Syria i 2021. I Damaskus. Der Paulus fikk sitt livsforvandlende syn.

Mange velger Mesterens evangelium i Iran. I 2021.

Mange millioner kinesere ber for Vesten.

De ber om en oppvåkning. De ber om at folket i Norge skal komme ut av rundkjøringa, vende om og ta imot livet.

Mange av dem er kanskje resultat og neste generasjoner av misjonær Marie Monsens vekkelser i Nord-Kina for hundre år siden..

Hva er det med evangeliet som kan påvirke folket? Er det meningene og teoriene? Er det påbudene? Du må! Du må ikke!

NEI, det er det som står i et av brevene i SkriftenDen hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, har nå blitt vist fram for dem som tror, for dem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er, det er Kristus i dere, håpet om herlighet. 

Vi har rett til å forvente at det skjer en radikal forandring med troens folk etter at de har tatt imot budskapet om korset. Ikke første uka, men som tiden går. Den enkelte troende er det femte evangeliet; det er de kristne som viser hvem Kristus er.

Jesus sa det slik: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader, og hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 

Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos der for alltid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; dere kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder. Jeg vil ikke etterlate dere farløse; jeg kommer til dere.  Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger; men dere ser meg; for jeg lever, og de skal leve. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Fader, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg; men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Slike ydmyke, saktmodige, troende skal stå fram i landet vårt, fylt av den Hellige Ånd..

Hans verk

Hvem er hun som stråler lik morgenrøden,
fager som fullmånen, klar som solen
og skremmende som en hær under banner?» 

Kom, min venn! La oss gå ut på marken!
Vi vil tilbringe natten under hennabusker.
Tidlig om morgenen går vi til vingårdene for å se
om vintreet har friske skudd,
om blomsterknoppene har åpnet seg,
og om granatepletrærne blomstrer.

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa: 

Halleluja! for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge! 

La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. 

For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. 

De troende sine rettferdige gjerninger har stor betydning, men vi vet at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem.

Alt gjennom blodet, alt ved nåde.

Et alvorlig varsel

Så forlot Mesteren folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugraset i åkeren!» 

Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. 

Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugraset er den ondes barn.  

Fienden som sådde ugraset, er djevelen. 

Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. (angelos-sendebud) 

Og slik som når ugraset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.  

Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. 

Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør! 

Det er Mesteren som forklarer sin liknelse om Ugraset i åkeren.

Det foregår en stor innhøstning av mennesker i de siste dager. De som Gud har sendt, sendebudene, er høstfolk. Mange får det siste kall til å omvende seg og bli høstet inn som det gode korn. De skal lyse evig i Faderens rike sammen med Guds folk. Herligheten skal overskygge dem. Dette er reelt.

De som fortsetter i sin forakt til Guds ord og turer fram i sin egen gudsfornektelse, blir sanket sammen og fratatt muligheten til å nå livets rike. De trodde på fortellingen som den Onde produserte: 

«Det er ingen Gud» «Det er ingen Skaper»  «Det er ingen redningsplan».

De blir henvist til de tapte drømmers land. Sakte, sakte, siger vissheten om at de har arvet tomheten inn, og det går det opp for dem hva de har sagt nei til.

En møteplass

Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 

Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. 

Noen ganger kan det være tre syn på en sak. Din mening, motpartens mening og fasiten, den rette løsning.

Ofte er vi så opptatt av å presse gjennom vår mening at det leder til avstand og kulde. 

Vår tid har behov for å høre sannheten, men sannheten må også være ikledd visdom og kjærlighet.

Mesteren snakket i talen på Berget om vår måte å behandle andre på:

Dere har hørt det er sagt: «Øye for øye og tann for tann.» Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.  

Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også.  

Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.  

Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Skråsikkerheten tar alt for ofte plassen til undring i vår tankeverden.

Hva hadde du sagt i denne situasjonen, Herre?

Hvordan hadde du handlet i denne saken, Mester? 

En møteplass

Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 

Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. 

Noen ganger kan det være tre syn på en sak. Din mening, motpartens mening og fasiten, den rette løsning.

Ofte er vi så opptatt av å presse gjennom vår mening at det leder til avstand og kulde. 

Vår tid har behov for å høre sannheten, men sannheten må også være ikledd visdom og kjærlighet.

Mesteren snakket i talen på Berget om vår måte å behandle andre på:

Dere har hørt det er sagt: «Øye for øye og tann for tann.» Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.  

Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også.  

Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.  

Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Skråsikkerheten tar alt for ofte plassen til undring i vår tankeverden.

Hva hadde du sagt i denne situasjonen, Herre?

Hvordan hadde du handlet i denne saken, Mester? 

Rikdommens forførelse

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. 

Mesteren prøvde å få folket til å forstå litt av den verden han forlot for å bli alles tjener. Han snakket om Himlenes rike og om Riket.

Med enkle fortellinger prøvde han å få jødene til å gripe sannheten om Guds rike.

En mann fant en skatt i en åker. Det er ikke mange som leter etter skatter av stor verdi i en åker. Skatten var gjemt i åkeren, noen hadde gjemt den der.

For mannen framstod skatten eller himmelriket som det største han kunne eie. Han kjente på at han måtte skaffe seg rettigheten til åkeren, men det ville koste ham alt han eide.

Han solgte alt for å vinne livet.

Det samme skjedde med kjøpmannen som lette etter vakre perler.

Den mest verdifulle perlen var Kristus og Riket.

Han gjorde det riktige valget, han solgte menneskefrykten, sin status, alle gode minneord, ja, umistelige og svulmende nekrologer og – Han gikk bort fra verden, vekslet sin posisjon og sine eiendommer mot den evige herlighet som Mesteren gir.

Begge, både mannen og kjøpmannen, fant Guds hemmelige skatt i tilværelsen. De gjorde det samme som pilegrimen som vandret, de satset alle sine ressurser for å nå det evige landet.

Noen menn er vismenn..