Vi kjenner ham

IMG_2791

Elsker du meg fremfor alt mitt barn, hva blir ditt svar på det?

Ja, kjære Gud , jeg elsker deg over alle ting, mer enn alt som denne jord har å gi.

Fremdeles spør Jesus det samme: Elsker du meg, elsker du meg fremfor alt?

 

Alt vi gjør,  alt vi tenker i Guds rike må være motivert ut fra  denne bekjennelsen til Jesus.

Vår kjærlighetsrelasjon flytter fjellkjeder.

 

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

 

Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere.

Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.

Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.

Kjærlighetspakten med Faderen er en individuell pakt, den har ingenting med institusjoner og kirker å gjøre. Alle som er gjenfødt er sitt eget gudshus. Hver enkelt har sitt eget oppkomme av levende vann. De er Guds arveberettigede sønner og døtre. Hurraluja!

 

 

Reklamer

Du må velge Sinai eller Sion

IMG_2827

Jødene forlot Egypt, la veien om vannet og femti dager etter påske kom de gående til Sinai.

Pinse eller pentecoste betyr femti..

Der opplevde de pinse; de fikk loven, de fikk ild, de fikk vind og de fikk respekt for Jahve. Gud i himmelen. De ble de første pinsevenner.

Jødene feirer pinse til minne om loven

Men de ble gående rundt Sinai alt for mange ganger, tilslutt i 40 år.

Pinsevennene skulle egentlig fortsette inn i landet direkte, men frykten stoppet dem og noen moabittiske kvinner tok innersvingen på dem. Det ser ut til at vennene har stor sans for kvinner. Ikke alltid sine egne heller.

De skulle til Sion, men de stoppet ved Sinai. Det må ikke bli resultatet for verdens pinsevenner. Det farligste for dem vil være å gå i kompaniskap med verdenskirken og skjøgen.

Da forlater de pinsens ild og kraft.

Alle pinsevenner bør bestrebe seg på å nå fram til Sion, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, stedet for den åpne himmel og ubegrenset åpenbaring.

 

 

Etter å ha overvunnet alt

IMG_2826

Se, jeg har gitt dere makt og autoritet til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere;  Det må bety at makt og autoritet er stilt til vår rådighet, vi kan vokse inn i det.

 

Mesteren har stilt til rådighet en maktposisjon i den åndelige verden for den som vil følge hans anvisninger. Her er personlighetstrekket ydmykhet sentralt. Det er likedan veldig viktig at den enkelte opererer i Mesternes vilje.

 

Den soldaten som Paulus kler opp i Efeserbrevet 6 blir også stående etter å ha overvunnet alt. Alt er makter og myndigheter, verdens herrer i dette mørke og ondskapens åndehær i himmelrommet.

 

Det ligger en enorm autoritet i Jesu seier på korset. Han ropte ut at alt var utført; det han hadde fått lagt på sine skuldre, hadde han i lojalitet til Faderen gjennomført.

En evig seier over ondskapen. Herligheten var vunnet for alle mennesker som ønsket seg del i seieren.

 

Den herlighet som du har gitt meg, Far, har jeg gitt dem.

 

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 

 

 

Det er ikke enkelt for et lite menneske å kjenne forskjell på herlighet og kjærlighet….

Vi nærmer oss

IMG_2825

Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

 

Likevel forkynner også vi en visdom, for dem som er modne. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten.

 

Det er det enkle evangeliet du blir født på nytt ved, men det er også en annen visdom, Guds visdom, for de fullkomne, som fører oss fram til herligheten.

For jorden skal fylles
med kunnskap om Herrens herlighet,
likesom vannet dekker havbunnen.

 

 

Det er behov for fornyelse av tanker, følelser og viljeliv.

La vårt sjelsliv bli helvasket av din Ånd.

Fyll oss med den kraft som omgir din trone, din herlighet.

 

Det siste ,store oppdraget står vi midt oppe i.

Men vi vil oppleve hele fylden av Guds kraft.

Vår utrustning må være sterkere enn hos de første kristne.

Det er en tid for kamp, det er en tid for å bekjempe åndskrefter. Det er tid for å fungere i nådegaver.

 

 

Vi må gå forbi kunnskapen om det forståelige, til forståelse av det utenkelige, det uutgrunnelige.

Vi må snu oss fra det synlige, til det usynlige.

Vi må høre det som ikke kan høres, ta imot det som ikke synes. Utforske det som er skjult og proklamere det som ikke kan sies.

 

Israel er fikentreet

DSC_0515

For Herren skal bygge Sion opp igjen, han skal åpenbare seg i sin herlighet.

Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke  forakte deres bønn.

Dette er skrevet for den kommende generasjon.

Det folk som skal bli skapt, skal prise Herren.

 

Du skal ta vare på dem, Herre.

Du skal bevare dem fra denne generasjon og til evig tid.

 

Lær en lignelse av fikentreet: Når grenen på det fremdeles er myk, og det kommer blader på den, da vet dere at sommeren er nær.

Slik skal også dere, når dere ser alt dette skje, vite at det er nær- det står for døren.

Sannelig. Jeg sier dere: Denne generasjon skal ikke forgå før alt dette er skjedd.

Himmel og jord skal forgå, men mine Ord skal aldri forgå.

 

 

Å se det usynlige, å tro det umulige

IMG_2803

 

Be om at åpenbaringens ånd må gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til,

 og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,

 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft,

 Vi søker etter å forstå tidene slik at vi arbeider sammen med den Hellige Ånd.

 Det er åpenbaringer som er gjemt av Gud helt til den siste tid. Daniel fikk beskjed om at han ikke fikk vite alt.

 Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?»  Da sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden.

En framtidsprofeti om Jesus:

 Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus,  som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettetsom Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Jødenes hjemkomst til landet Abraham fikk løfte om, er et av de store profetiske tidstegn. Fikentreets oppvåkning.

Gud har flere tegn han vil gi åpenbaring om i denne tid.

Og det er et utvalgt folk som våker, og de skal arbeide sammen med og for Faderen på de hvite markene de siste dagene.

 

Mine barn hører min røst

DSC_0734

Det bærende element i kristentroen er kjærlighetsmøtet mellom hvert menneske som tar imot Faderens utstrakte hånd, og Jesus. Fundamentet er blodspakten.

Bli i meg, så blir jeg i dere.

Det er en relasjon, et fellesskap som er så nært og så ekte, at de to smelter sammen til en djup åndelig enhet. Vi kjenner Mesteren, han kjenner oss og er med oss hele tida, natt og dag. Han lever i vårt indre. Ingen ting skal få komme mellom meg og  Mesteren

 

Liksom  Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.

Hold fast ved min kjærlighet.  Hold kjærligheten varm.

Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Det kan også sies slik: Hvis dere gjør det jeg sier til dere,  da blir dere i min kjærlighet.

Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.

Det er den nære kontakten mellom  meg og Jesus.

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.

 

Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus.

Det er bare en Gud, det finnes ingen andre guder.

 

 

Nasareersekten, vanærens sekt.

IMG_2638

 

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, han skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler.

Hvorfor er det så forbundet med skam å tro på Guds store tilbud i livet?

Det står i Skriften om en vanære som den får oppleve, som kommer til tro på Jesus.

Hebr.13,12

Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.

La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære.

Det er en prøvelse å følge Jesus. Du møter ofte spott og hån fra kjente og ukjente.

Peter, fiskeren, lot frykten og skammen lamme seg i en slik grad at han fornektet Mesteren. Han bannet på at han ikke kjente Jesus. Han tok i bruk det gamle språket for å markere avstand til han som var arrestert.

Det går an å bli reist opp igjen fra fornektelsen og fra skammen.

Peter ble ledet inn på veien igjen, og den fortsatte han på, livet ut. I det nye testamentets bok som heter Apostlenes gjerninger er Peter en av hovedpersonene, særlig i de første kapitlene. Han har også skrevet to av brevene.

Men han er ikke grunnlegger av den katolske kirke. De sier det, men der er de vaksinert mot å snakke sant.

Peter ble henrettet i Roma.

 

Salig er den som seirer

img_1299

Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.

Det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige.

Til dem hørte også dere den gang dere levde i disse syndene. Men nå må dere legge av alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.

Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Her er ikke greker eller jøde, utlending, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle.

 

Paulus skriver: – Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

 

Apostlene forkynte at de som tok imot evangeliet, fikk Guds liv i sin ånd, de ble født på nytt.

 

Og så fortsatte de nye i menigheten å leve på en verre måte enn de som var utenfor. Paulus lurte på hva i all verden som hendte.

De unge kristne levde uten respekt for Guds ord, de brøt alle hans bud.

 

Den onde har tilgang til vårt tankeliv og vårt følelsesliv med sine intriger. Mennesket velger med sin vilje hvem de vil lyde. Dersom sjelslivet får bestemme, blir alt galt. Det blir et liv i nederlag.

 

Hvis vi regner selvet eller egoet som dødt med Kristus og lever etter den læresetningen, da vil det nyplantede liv i vår ånd  ta over styringen.

Du må også sørge for at du blir fylt med Guds Ånd med jevne mellomrom, som Paulus sier:- Bli fylt av Ånden!

 

Vårt opphold på Jorda har en stor hensikt; vi bestemmer hvor vi vil tilbringe evigheten.

 

Hadde menneskene hørt på hva vi sier og forstått konsekvensen av det, ville hundrevis av millioner revet Gudsriket til seg med makt.

Jeg bygger din grunnmur med safirer

IMG_2656

Slik synger kristne som må leve nær Mesteren for komme gjennom hverdagen:

 

Jeg trenger at din Ånd forandrer meg.

Jeg trenger ditt blod at det renser meg.

Og når jeg kommer og ser deg og ser mitt navn i dine

hender,  blir mine bånd løst, og din rettferdighet setter

meg fri.

Når jeg kommer svak, da styrk meg.

Når jeg kommer trist, da trøst meg.

Når jeg kommer med min synd, gjør meg ren og helbred

meg.

Rør meg med din allmakt og vis meg din kongelige

herlighet.

Erobre mitt hjerte med din kjærlighet og fyll meg med

din Ånd.