Ta vare på det gode

Mesteren sa: Se til at dere ikke blir ført vill. 

Sett høye krav til det som lederne forteller deg.  Det må samstemme med Guds ord. Det som er skrevet, har absolutt autoritet.  Det ordet jeg har talt, skal dømme deg på den siste dag, sa Mesteren. 

Du kan eie en tro, være svært engasjert, og du vil så mye, men tidsånden kan lure deg.

Det er svært sterke krefter i vår tid som påvirker menneskene til å være som andre. Like det samme som naboen gjør. Konformitetskravene er overveldende. Du blir presset inn i et mønster. Likegyldigheten tar deg. Du går feil.

Å, hvor vi behøver talsmannen i vår tid. Vi må være på steder der salvelsen fra himmelen forandrer oss.

Bli fylt av Ånden, så kan du glede deg over det han forteller deg.

Han tar av det som er ved tronen og gir det til deg.

Du må samle olje på din kanne nå, tiden er inne for oljeleting.

Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse.

Ettervirkningen av prøvelse er oljetilgang.

De fem kloke jomfruene samlet olje på sine kanner i tillegg til det synlige på lampene. 

De var pertentlige..

Det som ikke er noe

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt. Heller ikke mange kommer fra fornem slekt.

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.

Mesteren fikk ikke kontakt med prestene og de skriftlærde i Israel. De hadde for mye menneskeære å ta vare på.

Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til null det som er noe, for at ikke mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

Paulus slår fast at det var de som var svake, Gud utvalgte. Ikke mange av samfunnets kremtopper har et levende forhold til Mesteren. Mange geistlige tror at de er utvalgt på grunn av lang skolegang samt kapper og krager.

De har mange humane tanker, og de er etisk høyverdig i sine uttalelser, men de kjenner ikke Gud.

Derfor må vi takke for at vi var så svake at vi kastet oss i Frelserens armer, koste hva det koste ville. Vi trosset vanæren og ble med utenfor leiren.

Vi tapte anseelse, vi som ble tungetalende utskudd, men takk Gud i himmelen for at han adopterte oss.

Det skjedde ikke ved noen kirkelig hendelse, men Guds elv fløt inn i våre liv og ga oss guddommelig natur.

Det som var for null å regne, det som hele bygda gjorde narr av og foraktet, akkurat det, fant Gud behag i.

Vi er leiren, han er pottemakeren.

Vi kludrer det til, men han kommer til oss med sin nåde.

Vi er ikke mye å satse på, men sannelig, han er den evige klippe og vår sjels tilsynsmann. Han danner kjemper i Guds hær.

Han, vår eneste sanne Gud, skal motta ære, nå og i evigheters evighet.

Det uvanlige

Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elias. Det var døperen Johannes sin utrustning og oppgave. Han skulle se på at Jesus startet sin tjeneste

Engelen sa til Maria: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Overnaturlige hendelser på rekke og rad. Han er miraklenes Gud.

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea.

Ikke i teologisk dannelse, og heller ikke i finkulturell innpakning, kom Sønnen til dem som tok imot ham..

Og Herrens kraft var hos ham til å helbrede.

Salvelse er en individuell utrustning.

For en kraft gikk ut fra ham og helbredet alle.

For jeg kjente at en kraft gikk ut fra mig, sa Mesteren

Og jeg sender over dere det som min Far har lovt; men dere skal bli i ro inntil dere blir ikledd kraft fra det høye. 

Mitt rike består ikke i velformulerte ord, det består i KRAFT..

Det er livsviktig at deres tro er grunnlagt av Guds kraft og ikke på menneskers teorier og teologi.

Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. Se, jeg sier dere et mysterium, står det i apostelens brev.

Livets gåte

Guds spørsmål til alle er: Vil du lære å kjenne meg?

Vil du i sannhet bli kjent med meg? Jeg har åpnet en vei slik at du kan komme nær meg.

Du husker kanskje at da Sønnen døde, revnet forhenget i tempelet i Jerusalem. Hans død åpnet veien fra Det Hellige til Det Aller Helligste. I Det Aller Helligste viste jeg min herlighet over Nådestolen.

Ypperstepresten kunne oppleve min herlighet, men han fryktet mitt nærvær.

Da han gikk inn med offeret, hadde han et rep om foten. De som stod utenfor, kunne dra ham ut dersom han mistet bevisstheten.

Det er ikke et teoretisk møte, det er ikke et tenkt møte; det er en virkelig opplevelse. Faderen er en virkelighet. Du kan merke hans nærvær i din kropp og i din ånd.

Han sier: -Jeg vil lede mennesker inn i min herlighet. Mennesker som elsker min åpenbarelse; vet at jeg er nær.

Min Ånd forandrer mitt folk slik at de dag for dag, uke for uke, år for år, til slutt blir lik det bildet de ser på. Det skjer når de overgir hele sitt liv til min vilje. Dette produserer olje i deres liv. De fem gode jomfruers kostbare olje.

Paulus oppga alt for å kjenne meg, det er få kristne som lever det livet, fordi de fleste vil slepe med seg denne verden.

Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være.

Om noen tjener Sønnen, ham skal Faderen ære.

Bli Mesterens etterfølgere

Den lettvinte nåde er den nåde som mennesker roper på når de utnytter nåden for å kunne synde.

De vil gjøre hva de vil, og de vil at Gud skal se gjennom fingrene med det.

Det er mennesker som er blitt født på ny, men de elsker sitt gamle liv så høyt at de vil fortsette å leke med synden i verden. De vil bruke Guds nåde som en tillatelse til å synde.

Guds agenda er at menneskene som ber om frelse og opplever Guds inngrep i sitt liv, gradvis vil bli forandret fra de gamle ugudelige vanene inn i Guds rikes måter å leve på. Forandringen innebærer en fylde av Guds liv.

Skal vi holde ved i synden for at nåden skal bli større, spør Paulus. – Nei, langt ifra, sier han.

Kristendommen er så mye, mye større og rikere enn det å skifte en teoretisk tro. Vi skifter identitet, vi er havnet bak fiendens linjer.

Skriften sier noe som vi kan underskrive: Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn.

Kristendommen er Kristus i meg, levd ut gjennom mine sanser, mine tanker, mine følelser og min vilje. Vi snubler fra tid til annen, men vi omvender oss, takker for nåden og går videre.

Nåden er oppdragende i vårt liv, den gir oss kraft til å leve i tråd med den indre lov i vårt hjerte.

Når nåden misbrukes, vet vi til slutt ikke hva som er Guds vilje, og hva som er vår vilje.

Om bare Guds folk ville gi sine liv til kongenes konge!

Utfordring

Mesteren utfordrer oss i Bergprekena. Han stiller oss til veggs. Vi har problemer med å akseptere det han forteller oss. 

Vi vet at hvis vi skal nå tak i det han sier og gjøre det til ekte vare i våre liv; da må egoet dø.

Da må Kristus vinne skikkelse i våre liv.


Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.  Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.  Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?  Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?  

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Den siste setninga er så langt fra bekjennelsen til det moderne mennesket som vi kan komme.

Men jeg tror at han sa det: Vær da fullkomne!

Paulus sa: Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 

Det betyr at Guds rike må komme for fullt i våre liv. Det betyr at hans vilje må skje i våre liv som den skjer i himmelen.

Et innholdsrikt og spennende nytt år med ham som forbilde!

Vitner

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som går ut fra Gud; da skal han vitne om meg. 

Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

Talsmannen er den Hellige Ånd. Han er Sannhetens Ånd, og han kommer ut fra Gud Faders indre. Gjennom det Ånden vitner for oss, herliggjør han Mesteren. Han peker på det Jesus har gjort for menneskeheten. Han forteller om betalingen for synd, han er profetiens ånd som forteller om det som skal komme, han vitner om det evige livet.

Han gir kraft til å vitne, han gir kraft til å be for mennesker. Han er en mild ildbærer. Han omgir og fyller sitt folk med salvelse og ild.

De troende skal kjenne Talsmannen, de skal gjenkjenne hans stemme og vite at han er nær. Han bruker drømmer, syner og profetiske ord. Han bruker tunger og tydning. Han påvirker vårt tankeliv, særlig gjennom Ordet. Han gir kraft til under. Dette er skaperkraften. Dette er den milde, men kraftfulle Hellige Ånd.

MEN- som apostlene- blir også vi utfordret til å bringe evangeliet til andre, først og fremst med vårt liv som vitnesbyrd, men også ved vennlig utfordring.

Hva hjelper det å skryte av at vi tror, når vårt liv slår i hjel våre ord..

Språket mellom oss

Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, på samme måte har jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.  

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.  

Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.  Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner; dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. 

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør; men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg fortalt til dere.

Hvis vi tar vare på hans rådgiving, og følger hans råd, da kommer vi inn i hans hus og får bli der. Det er et område fullt av kjærlighetens ild. Vi blir oppslukt av ham. Vi blir ikke bare litt tankemessig engasjert, men vi blir totalt overgitt. Vår glede blir fullkommen.

Det er ikke en politisk mening vi møter når vi gir oss over til Mesteren, det er et overflodsliv som forandrer oss til å bli lik ham. 

Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Frukt

Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 

Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Uten meg kan dere ingen ting gjøre. 

Vi kan ikke bære overnaturlig frukt hvis vi ikke er tilknyttet vintreet. Det Ordet Gud har talt i oss, til oss og gjennom oss, helliger våre liv dersom vi, ved hans hjelp, tar tak i det, fordøyer det og gjør det til en del av oss.

Det dype, åndelige fellesskapet med Mesteren utvikler frukt i våre liv. Og vi må risse det inn i vår minnestein at uten ham er vi totalt hjelpeløse.

Mesteren sier følgende: Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 

Dere skal forstå

Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 

Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 

Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
En av disiplene sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 

Verden vil aldri se ham fordi han åpenbarer seg for dem som søker ham.  Hans folk skal se ham, men de som har lukket sitt hjerte for ham, forblir blinde.

På grunn av Åndens åpenbaring vil vennene forstå den nære forbindelsen mellom Far, Sønn og de hellige.

Det lydige og underordnende liv; lydighetens vei er visdommens vei. Den veien har eget lys over livet.

Kjærligheten er det mediet Jesus har ført oss inn i,  vår kjærlighet til Gud og hans ord fører til at Far og Sønn vil bo i vårt indre gjennom talsmannen.