Dåp i den Hellige Ånd

Det er en fallitterklæring for kirken om den er i nord eller sør eller vest, at unge mennesker finner åndelig føde i New Age og lignende tilbud. Det er mennesker på leting etter en sann åndelighet som kan tilfredsstille deres åndelige hunger.

Salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.

Fattig i ånden betyr at du har en lengsel etter noe som du ikke er født med. Du lengter etter å få fylt behovet som alle mennesker kjenner på, behovet for å kjenne tilværelsens egentlige svar. Du vil kjenne det selv, en førstehånds erfaring av Skaperen.

Liturgikirken har ikke noe åndelig tilbud. Du går inn og setter deg, du går ut fattigere enn du kom inn. Lite har rørt ditt hjerte. Men det er sannelig ikke bare kirken. Langt ut i frikirkeligheten er det lav åndelig bevegelse. Årets høydepunkt er basarene.

Dette er det evige liv at de kjenner meg , den eneste sanne Gud, og han jeg utsendte Jesus Kristus.

Dette er ingen teoretisk, skolemessig kjennskap. Det er en nærrelasjon, nærmere enn du kommer noe menneske.

Den Hellige Ånd pulserer fra Gud til menneske og fra menneske til Gud. Det er en fullkommen enhet mellom Gud og barna.

Når skal kristenheten begynne å forkynne om den Hellige Ånds dåp som apostlene opplevde på den Øvre sal, og som alle opplevde i apostlenes forsamlinger.

Det at kirkene underslår undervisningen om den Hellige Ånds fylde, fører unge menneske på leiting etter svar i det okkulte.

Vi kunngjør en full apostolisk forkynnelse om Fader, Sønn og Hellig Ånd fra menigheter i vårt land i navnet til kongen Jesus Kristus.

Reklamer

En holdbar avtale

Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving til alle ting, for ved ham skapte han verden.

Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.

Hvis dette er eventyr, da faller hele vårt håp i grus. For det var Sønnen eller Ordet som var villig til å påta seg straffen for det onde som menneskene hadde på sin samvittighet.

Hvis dette er eventyr, går vi en usikker framtid i møte.

Hvis dette ikke er sant, da skjelver våre grunnmurer og våre fundamenter.

Kanskje må vi sette vår lit til Guds ord, ikke bare noen vers, men hele Skriften. Ikke bare de snille og gode ord, men også de ord som smerter og irettesetter. 

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.

Så er da Kristus mellommann for en ny pakt.

Dette er ikke eventyr. Alle  som vil prøve dette paktstilbudet, vil erfare at dette er sannhet.

For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, sier Peter, fiskeren.

Millioner kan vitne om at Guds løfter holder. Han leverer.

Et syn

Jeg skriver mine små ubetydelige notiser for å fortelle en annen historie enn den vedtatte fortellingen som blir offentliggjort i riksmedia.

Jeg skriver at det som står i Bibelen er sannheten.

Hva er sannhet? sa Pilatus,  den store politiker og landshøvding.  Han kunne på grunn av sin høye stilling, ikke tro på mannen foran seg.  Men det var en påtakelig styrke i mannen.  Han fortalte til og med at han hadde soldater som han kunne tilkalle og tilintetgjøre hele den romerske hær.

Jeg kan ikke la være å vitne om denne gudesønnen, han har grepet mitt indre, jeg er blitt kjent ham. Han har åpenbart sitt navn for meg. Jeg vet at han forbereder sitt andre komme til vår jord.

En måned etter at jeg ble introdusert for og måtte ta stilling til mannen fra Nasaret, skulle jeg være med til Kristiansund for å spille fotball med Eide IL. Vi var tidlig ute og måtte vente en stund før kampstart.

Vi gikk opp i bakken bak tribunen på Atlanten stadion for å se på en kamp som gikk før oss..

Mens vi står der, opplever jeg at jeg plutselig blir rykket opp i lufta foran tribunen. Jeg ser publikum forfra, jeg som stod bak dem.

To mennesker trer fram av alle tilskuerne. En gutt på 7-8 år, og en voksen mann på snart tretti.  Deres ansikt forandrer seg, og de blir onde.

En stemme sier høyt: De som du ser, er endetidsgenerasjonen.

De to som jeg så, er i dag omtrent 70 og 50 år.

Dette var et syn, det eneste jeg har hatt, men det har farget min historie gjennom livet. Aldri har det sluppet taket, alltid like aktuelt.

Men salige er dere, for dere har øyne som ser og ører som hører. Sannelig, jeg sier dere: Mange profeter og rettferdige ønsket å få se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det dere hører, men fikk ikke høre det.

Det er tid for innhøstning..

Kildegransking

Hvor finner vi spor etter den kristendomsform som apostlene forandret en hel verden med, i årene etter Jesu himmelfart. Det står i Matteus evangelium i det nye testamentet i den gamle Bibelen som er godt lesbar. Den er oversatt til norsk.

-Og dette evangeliet om Riket skal forkynnes for alle folkeslag til et vitnesbyrd og så skal enden komme.-

Dette evangeliet betyr det evangeliet som apostlene holdt seg til.

Hvis hver enkelt forståsegpåer tar seg på tak og leser det som heter Apostlenes gjerninger, vil mye være vunnet. Da trenger vi ikke å argumentere om noe som henger i løse lufta. Det er for mange som tror og synser uten å kjenne til hva som skjedde.

Apostlenes gjerninger følger Jesu disipler i sitt arbeide for å utbre  kristendommen.

Det begynner på den Øvre sal i Jerusalem ti dager etter at de så Mesteren bli løftet opp og bli tatt bort.

Pinsedagen kom med bulder og brak, sterk vind, ild som satte seg på hver av dem, alle talte fremmede tungemål og gleden rant over.

Peter, fiskeren, tok ordet og beroliget tilhørerne med at det ikke var misbrukt alkohol, men disiplene var fulle av den Hellige Ånd.

Hvor finner vi spor etter denne forståelsen av Guds ord i vår tid? Er originalen på kloden? Er apostlenes lære fortsatt i bruk?  Den er det.  De sier; Omvend dere, la dere døpe, så skal dere få gaven som Faderen lovet.

Den ultramoderne kirke blir holdt oppe av staten, vaklende og klar til å falle i grus, mens den Hellige Ånds står utenfor og banker på. De som er innenfor, kjenner ikke stemmen.

Den kristne tro ble absolutt ikke født i Roma. 

Religiøsiteten er kongerikets største fiende.

Ved kveldstid

Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

En evangelist som het Filip kom til Samaria og forkynte ordet om oppstandelsen. Det var kanskje byen til kvinnen som Jesus møtte og samtalte med, ved brønnen.

Mange tok imot ordet og trodde det Filip fortalte. De ble døpt eller dyppet ned i vann slik at vannet et øyeblikk skjulte dem.

De ble døpt til Herren Jesu navn.

Da vennene i Jerusalem hørte at flere var døpt i vann, men at de ikke var døpt eller fylt med den Hellige Ånd, sendte de Peter og Johannes til den samaritanske byen, slik at de kunne legge hendene på de nytroende ikkejøder

De la hendene på dem, og de fikk den Hellige Ånd.

Hvordan kunne de slå fast med sikkerhet at de som det var bedt for, fikk den Hellige Ånds gave?

To av de sikre tegnene var at de lovpriste Gud og at de talte i tunger.

Hver gang den Hellige Ånd fylte menn og kvinner i det første

kongerikets tid, lovpriste de Gud og talte i tunger.

Da kongeriket gikk over i kirkenes tid opphørte de åndelige gaver og miraklene. Gullkåpene og de høye hattene stoppet effektivt det overnaturlige.

I det siste kongerikets tid kommer alle de opprinnelige kjennetegn tilbake for fullt.

Det kommer en kort periode..

Det øyet ikke så

Utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus , vår Herre.

Dette handler om Jesus og hans eiendomsfolk.

Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.

Disse mektige setningene rammer inn kongen. At han er stor, det visste jeg fra før, fordi jeg er blitt kjent med ham. Men at han var i stand til å stille oss ulastelige fram for sin herlighet, det så jeg som en stor oppgave. 

Han har følgende trinn i sine planer, han vil gi det merkelige folket som tror på ham, sitt liv; danne dem til fullkommenhet og stille dem ulastelige fram for seg. Herligheten skal selvfølgelig sette sitt preg på det folket som går omkring med livet kilde i sitt indre.

En lys framtid stråler fram for det merkelige folket…

Verden øyne ser dem ikke fordi de ikke ser Skaperen.

Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, være hos mig, for at de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll blev lagt.

Å bli gitt autoritet

Han kalte sammen de tolv og gav dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer.

Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.

Autoritet er tillatelse eller retten til å gjøre noe i Guds navn. Det blir utført gjennom det talte ord. Ord bærer utsenderens autoritet.

Gud gir autoritet til å utføre mirakelgjørende kraft.

Autoritet forløser kraft og større kraft, dess større autoritet vi har fått.

Det er ulike nivåer av autoritet etter hvor du oppholder deg i åndens verden. Det er et nivå av autoritet for dem som lever i forgårdene, og det er større autoritet for dem som oppholder seg i det Hellige. For dem som holder til i det Aller Helligste blir det gitt stor autoritet.

Å vandre i autoriteten som tilkommer det første herredømme, som Adam hadde, krever at vi er i stand til å leve med slik autoritet.

For å beholde denne autoriteten, må vi leve i absolutt lydighet til Herren. Gjør vi et feiltrinn, må vi omvende oss og gjenopprette lydighetspakten.

Se da til at lyset i deg ikke er mørke!

Fordi autoritet blir virkeliggjort gjennom det talte ord, må vi være forsiktige med våre ord. Det vi sier, bringer liv og død i overensstemmelse med den autoritet vi er gitt.

Gud holder på å forløse et helt nytt nivå av autoritet, og vi må være klare til å motta den.

Himmelen er Herrens himmel, men jorda har han gitt til menneskenes barn.

Dette skriftordet er ganske oppsiktsvekkende, jorda er blitt gitt til menneskenes barn.

Menneskene har autoritet på jorda til å gjøre godt eller ondt, de troende skal utøve myndighet i sitt område.

Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde.

Det som ingen ser

Sent en kveld kom en velkjent teolog på en kort visitt til  Mesteren. Mannen hadde forstått at det var noe spesielt med Jesus. Og han hadde tenkt ut en måte å snakke til denne merkelige mannen som så mange hadde en mening om.

Lærer ! Vi vet at du er kommet fra Gud for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.

Jesus sa ingenting til innledningsordene, men han gikk rett på det som var mannens behov.

Uten at noen blir født på ny, kan han ikke forstå Guds rike. Den høytstående mannen spurte i sin uvitenhet: Hvordan kan jeg bli født når jeg er gammel?

Jesus snakket om den åndelige fødsel som det var hans oppdrag å gi dem som ønsket å ta imot.  Gjesten snakket om den fysiske fødselen.

Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Jesus prøver å forklare det som skjer når et menneske ønsker  Guds rike velkommen inn i sitt liv.

Mange hundre år før Jesus forklarte dette til den viktige mannen, hadde en profet forutsagt  det som skulle skje åndelig  med Kongens venner.

 For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus efter de dagene, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,  og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne meg.

 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.  Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første høst av hans skapninger.

Gud signe vårt dyre fedreland.

På vei til Riket.

Vil noen komme etter meg, da må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt kors opp og følge mig.

For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.

For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og sin Faders og de hellige englers herlighet.

Mesteren satte strenge krav om etterfølgelse. Den som forholder seg til troen som en morsom hobby eller et alternativ til en frimerkeklubb, har bommet grovt.

Jesus ga den enkelte kristne denne koden og dette mandatet:

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Dette er kongerikets manifestasjoner. Der det overnaturlige er naturlig. Vi må gå over grensen og inn i det riket.

Vi må ikke la Jesu ord gjøre oss forlegne, vi må ikke skamme oss, men tro at dette er mulig. Det har skjedd før, og det skal skje igjen.

Tiden

Jeg har god tid, jeg vil ikke kave og stresse. Jeg har det ikke travelt, jeg skal leve i evigheters evighet. Kle av deg stresset, du har god tid hvis du er en evighetsvandrer.

Dersom du lever uten Gud i denne verden, haster det med å komme  til en forståelse med han.  Han tar seg av uroen, du blir fredsommelig.

Jeg nyter tiden, jeg lar bare dagene gå forbi.  Det jeg ikke rekker i dag, rekker jeg i løpet av uka.

Jeg glemmer en del, men heldigvis glemmer jeg ikke hvem som er kona mi.

Det er avslappende å holde seg til Guds bud. Den som elsker meg, holder mine bud, sier Mesteren.

Av og til ser jeg fram til herlighetslegemet. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til å legge alle ting under seg.

Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.

Det blir slik…