Trofasthet

Jeg er full av brennende iver for Sion, jeg brenner for staden med stor harme.  Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion,
og midt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles Troskapsbyen. Berget til Herren, hærskarenes Gud, skal kalles det hellige fjell.
Så sier Herren, Israels Gud: Igjen skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, alle med stav i hånden
på grunn av sin høye alder. Og torgene i byen skal fylles
av gutter og jenter som leker der.
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Om dette synes umulig for dem som i de dager er igjen av dette folket, skulle det være umulig for meg?  Slik lyder ordet fra Herren, hærskarenes Gud.
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra landene i øst og i vest.
Jeg fører dem hjem; i Jerusalem skal de bo.
De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud.

Gud har inngått flere pakter med dette folket, og han bryter aldri sin pakt. Hans ord om Israel går i oppfyllelse.

Men han bryter heller ikke sin pakt med sitt folk utkalt fra hedningenasjonene. Det som han har sagt i sitt ord, er en garanti for ditt liv. Hele Skriften er innblåst av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppdragelse i rettferdighet,

Dersom du holder deg til hans vilje, vil han berge deg gjennom prøvelser og lidelser og føre deg inn i sitt rike.

Stol på Israels Gud, den gamle av dager. Ære være Gud!

Reiseklar

La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg rede, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.» 
Linet er de helliges rettferdige gjerninger.
Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.»

Det tar tid å bli rede. Det er en prosess å skape brudekarakter.

Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

De troende ser Herrens herlighet gjennom øyne som er født på nytt. Når de ser det bildet og lar dette bildet fylle hele sin tilværelse, da blir de forvandlet slik at de blir lik bildet de ser av ham.. 

Guds Ånd leder de troende fra herlighet til en fullkommen herlighet i Herrens nærhet.

De lever i en forsmak av herligheten på jorda og flyttes inn i herligheten ved Mesterens komme.

I sin yppersteprestelige bønn sa Jesus: Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem.

Årene går så fort

Mange som hadde et kall til å vokte murene i Guds rike, ble blindet av denne verdens glimmer og glans.

De slo seg ned for å kjøpe og selge på forfengelighetens marked. Speilet ble deres faste følgesvenn. Speilbildet forteller sannheten.

Det forteller deg når de grå hår kommer, det forteller deg når aldersmerkene kommer til syne.

Verdens gode liv blindet deg, og tapte år ble godt betalt av denne verdens fyrste. Du endte i materiell suksess, men var blitt lunken, din ungdoms, trofaste Gud var satt på vent. Ditt åndsliv var dødt, livet var borte.

I dag står du med bøyd hode, med evigheten i sikte, lyttende til et indre rop: Min ungdoms Gud, hvor er du? Du som jeg fra ungdommen av, snakket med og bad til. Du som var en del av min virkelighet. Du var min Gud.

Dette er det som Mesteren sier til deg:

Du er rik, sier du, du har overflod og mangler ingen ting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli åndelig rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakenhets skam, og salve til øynene dine, så du kan se.

Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Det må alltid være kamp for å seire.

Det er nå, og det kommer

Det er en generasjon på jorda i vår tid som bærer og skal bære endetidens vekkelse til alle nasjoner. I tiår etter tiår har den allmektige Gud forberedt dette folket for det store arbeidet de er kalt til. De har gjennomgått motstand og prøvelser på mange plan uten å gi opp.  I deres indre har himmelen forberedt en ydmykhet og en visdom som skal bære gjennom brottsjøene som menneskehavet pisker opp.

Det faktum at Gud, Ordet og Ånden står ansvarlig for dette folket, vil være garantien for en kraftevangelisering lik det apostlene fikk oppleve.

Det blir vind, det blir ild, det blir høy lyd. Det blir under og tegn.

Det blir et åndens pinsevær. Apostlene var pinsevenner. Maria, Jesu mor, var på Øvre Salen da pinseilden falt. Hun talte sikkert i tunger.

Gud kommer til å blåse en ny, avskjedvind over jorda. Tonen vil sikkert romme glede, men det vil også være et anstrøk av vemod. Farvel da jord. 

Innhøstningen vil fylle jorda med herlighet. Jesus ba Faderen om å gi den samme herlighet som han hadde fått, til alle som kom til tro på ham.

Det er et ydmykt og bøyet folk som er ildbærere i vår tid. Deres styrke er den blinde lydigheten til det levende Ord. 

Må Gud gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.

For en framtid! Ære være Gud og Lammet!

Er det mulig?

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. 

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. 

Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.  

Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 

Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?  

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Er dette mulig?  Moderne menneske, er dette mulig?

Går det an å be for dem som baktaler deg?

Går det an å elske dem som bruker alle muligheter til å skade deg?

Når du blir hånet fordi du forkynner evangeliet, er det mulig å svare med velsignelse?

I Bergprekena beskriver Mesteren det som er mulig for den voksne sønn og datter av Gud.  Innholdet i Jesu tale til disiplene på Berget er en test på hva du har lært i Kongens tjeneste.

Kongen sa:

Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. 

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. 

Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. 

Kle dem i sannhet, la sannheten bli en del av dem. Lær dem å elske sannheten.

Dine dager

Mange mennesker gjør beregninger på hvor lang tid de har igjen av livet. Jo eldre de blir, dess lengre fram skyver de sluttdatoen.

Det koster å innrømme at vi er usikker på hva som kommer etter livet på jorda. Selv den mest innbitte ateist, må ta fram noen trøstens ord om at alt er slutt når døden inntrer. Da er det ugjenkallelig slutt.

Det er ikke slutt med den legemlige død, min venn. Det er et åndelig rike, et evig rike som venter. Det er mye sterkere og mer virkelig enn disse skyggene som vi lever i nå.

Mennesket er dannet av han som har laget alt som vi kan sanse. Mennesket er et åndsvesen og dermed en evighetsskapning. Det er derfor vi maser om at det er smart å være forberedt på den evige verden.

Mesteren sa: Gud er ånd og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

Det er menneskets lodd i livet å dø og deretter møte dommen.

Etter døden åpnes bøker og du får selv se ditt liv. Alt som ikke er skjult, blir gjennomgått og vurdert.

Har vi mennesker noen mulighet til å forandre det som står i boka. Kan vi få gjort noe med alle flauser og lovbrudd vi har begått?

Er det noen som kan hjelpe?

Finnes det en mulighet? Er det noe som har tilbakevirkende kraft?

Det er en gave i blod fra Golgata som er gitt for alle mennesker, det er det eneste sanne nådemiddel i universet. Der finnes redningen.

Maktens mange irrganger

Han kom fra en annen virkelighet, Mesteren. Han viste at han hadde makt og autoritet langt over det vanlige. Han snakket til stormen, han bestemte over fiskene i havet, han skapte mat til store menneskemengder. Han helbredet sykdommer, han oppvekket døde og han hjalp fattige og undertrykte.

Men han sa til landshøvdingen som forhørte ham: Mitt rike er ikke av denne verden. Han kom for å grunnlegge et helt nytt rike.

Til disiplene sa han: Guds rike er inne i dere. Det er en erfaring Mesteren gir til den som ønsker ham velkommen inn i sitt liv. Han plasserer frøet til himmelens rike inne i menneskelivet. Det er noe som den enkelte opplever og kjenner.

Jesus gjorde ikke krav på verdslig makt, hans rike var ikke av denne, synlige verden. Han kom for å grunnlegge en ny skapning, en ny type mennesker, de med himmelens spirekraft i sin ånd.

Apostlene søkte heller ikke verdslig makt, men de vant så mange nye lemmer til det himmelske riket at keiserriket ble rystet. 

Himmelens rike eller Guds rike er i vår tid representert over hele jorda, men idet dette riket begynner å tilta seg verdslig makt, og de kristne vil styre folkene med tvang; da etableres maktkirkene. Da kommer påbudene og lovene som tres ned over hodene på mennesker som ikke kjenner til Guds rike. Da er det menneskers løsningers som er valgt i stedet for den Hellige Ånds kraft.

De som har opplevd blodets gjenfødelseskraft, Guds rike i sitt indre, skal i denne nådens tidsalder ikke styre hedningene med tvangsmidler. De skal forkynne evangeliet, og oppleve himmelens virkning på mennesker.

Fars vilje

For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle døma verda, men for at verda skulle bli frelst ved han.  Den som trur på han, blir ikkje dømd.

Dette er en fars kjærlighet til sin skapning. Han ga sin eneste sønn som sonoffer. Det kjæreste han hadde, valgte han å ofre for å redde en fortapt menneskehet. 

Faderen sier det slik at den som tror på dette, kommer ikke til dom.

Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse.

Det ligger en aktiv mottakelse bak det nye livet. Det er kraft i blodsofferet til å rense hvit som snø. Den som våger å prøve Guds tilbud med hele sin vilje og hele sin forstand, vil oppleve kraften i evangeliet. Guds Ord er garantien.

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.  Sier vi at vi har fellesskap med ham, men lever i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  

Men dersom vi lever i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. 
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.  

Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

En trang og uoversiktlig vei

Det er stadig mennesket som er problemet på denne jorda. Mennesket som ikke har mottatt det nye liv fra Gud. Forresten, de som han har født på nytt, kan også falle tilbake til sine gamle vaner.

Mennesket valgte i utgangspunktet ulydighetens og løgnens vei. De trosset Faderens vilje og beseglet sin egen og slektens framtid.

Gud forbannet Den Onde og lovet at hans hode skulle knuses av kvinnens ætt.

Så viktig er Korset i historien. Så viktig er Blodsofferet. Skiftet i tidsregningen er ikke før og etter Jesu fødsel, det er før og etter Jesu død og oppstandelse.

Menneskets problem har fått sin løsning, men det må selv bøye seg og ta imot himmelens utrakte hånd og generøse tilbud.

Det er hvert enkelt individ som tar denne avgjørelsen for sitt liv. Her kan ikke foreldre velge for sine barn.

La oss sitere fiskeren og apostelen Peter:

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunnhet har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!  

Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for oss som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så vi skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.
Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvd. Selv forgjengelig gull blir prøvd i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.  

Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord; når dere vinner fram til endemålet for deres tro: frelse for sjelene.

Tallrike er de

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Hemmeligheten er å få alle troende til å fungere med sine gaver. Få dem til å gjøre det Mesteren ga befaling om. Vi skal gjøre alle folkeslag til hans disipler. Alle folkeslag i Norge, og alle folkeslag utenfor landet.

Legfolket i vårt land har vært vant til å sitte på benken og høre andre tale.

Tiden er inne for at alle skal fungere som åndsfylte stridsmenn og kvinner.

Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk.

Paulus slår an en annen tone enn den vi kjenner blant oss.

Streb etter nådegavene. Hvorfor? Fordi da er vi enda mer effektiv i vår tjeneste.

Herren løfter sin røst
        foran den fylking han fører;
        for veldig er hans hær
        og tallrike de som lyder hans ord.
        Ja, stor og skremmende er Herrens dag,
        hvem kan holde den ut?