Pakten

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.  

Hvem kan da fordømme? 

Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.  

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Ingenting..

Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           vi regnes som slaktesauer.
Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.  

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Hvor ligger vår styrke?

Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!  

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd.  

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Hva gir oss nåde?

For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Blodet ble presentert for Faderen.

Derfor er Kristus mellommann for en ny avtale. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem.  

Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død.  

Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen er død; det gjelder ikke så lenge han lever. De romerske soldatene fastslo at han var død.

Vår stilling i den nye pakt:

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. 

Det sanne lys

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger er onde.

Menneskene elsket mørket framfor lyset.

Folk valgte bort lyset. De hengte lyset på et kors for at det skulle slokne

Guds budskap flyttes ut, de nye tider flyttes inn.

Mediegigantene gjenspeiler dette. Menneskene blir gjort til guder, vi tilber stjernene. Guds lover har ingen betydning for oss lenger. Bibelen er utgått på dato. Mediene hyller dem som bryter loven. Det er in med synd.

Når ble det sist laget et program på NRK som formidlet tro på en evighet sammen med Israels Gud. Det snakkes om det gode i mennesket og alt det positive vi kan bygge sammen. Apostelen sier dette om det gudløse mennesket: Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.

For at nåden skal virke, må sannheten forkynnes. Det er budskapet om blodet som tenner himmelens fødselskraft. Etterligninger fører folket inn i et tett mørke.

Jeremias var utvalgt til profet, og Gud sa til ham:

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.» 

Men jeg sa: «Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung!» 

Da sa Herren til meg: «Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si.
Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal berge deg, sier Herren.»

Skal vi kaste oss ned foran Herren og høre hans ord: Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? 

Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!

Høyere intensitet..

Det står faktisk i Skriften at:

Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem.

Med overengels røst og med Guds basun kommer Faderen til å gjøre kjent at denne nådens tid går mot sin avslutning. Ingen kommer til å være i tvil om at det er han som taler.

Det kommer også en ny lyd fra det folket som kjenner Gud. Et høyt rop lik det som Jesus ropte ut den siste store dag i høytiden. 

Men på den siste, den store dag i høytiden stod Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann.

Det er slutt på innelåste hviskestemmer og forsiktige bevegelser, samt listende gange på tå.

Rop av strupen og spar ikke. Tiden er kommet for å gjøre kjent det som ligger på Faderens hjerte.

Ropet gjelder: 

-Har du regnet med alt når din livsdag er talt? 

Tenk om sjelen gikk evig fortapt. 

Hvor er skatten du fant, selv om verden du vant?

Har du regnet, har du regnet med alt?

Bøy knær!

Gud søker etter ydmykhet hos sine stridsmenn. Han gir sine barn undervisning, ulike prøver og tester. Han vil stoppe skrytet, selvhevdelsen og egenrettferdigheten.

Den som har stolte øyne og et oppblåst hjerte, ham vil jeg ikke tåle. 

Gud kommer til å stikke hull på vår selvopptatte boble. Han kommer til å bryte vår trang til å imponere andre.

Vi skal i lydighet tjene ham som er vår Far. Vi skal høre etter hva han sier. Lydighet er bedre enn offer. 

En av de viktigste måtene vi kan føre herlighet tilbake til Faderen på, er å være lydige.

Hva så Gud i Saulus, en fariseer som motarbeidet Guds vilje. Han var nok ivrig i sin tro, og han trodde at han gjorde rett. Da Stefanus døde som den første martyr, stod Saulus og samtykket i mordet og bar klærne til de som utførte udåden.

I himmelen sa de: Denne mannen skal vi bruke i vår tjeneste. Han skal dannes til et ærens redskap. Han skal lide mye. Han skal bli en av de store apostler. Han kommer til å ære kraften av Mesterens oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Det profetiske Ordet gikk i oppfyllelse.

Peter som hogg øret av tjeneren, skriver senere:

Om dere blir spottet for Kristi navn skyld, er dere salige, for herligheten og Guds ånd hviler over dere. Ydmykheten og saktmodigheten hadde tatt tak i Peters personlighet.

Vi er på dreieskiva…

Jeg er..

Mesteren sa: Jeg er veien, sannheten og livet.

Det er brukt bestemt form av de tre begrepene, det finnes ikke alternativ. Det er bare EN.

Veien: Det er bare en vei som fører til Gud.  Det er Jesus Kristus. Han ER veien. Det er den levende vei.

Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei, ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til; ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.

Hold deg på veien, kartet finnes i Guds ord.

Mesteren er også sannheten. Det er bare en sannhet. Det er den åpenbarte sannhet som apostlene gikk ut med for 2000 år siden. Det var en sannhet som Gud i himmelen ga sin tilslutning til gjennom under og tegn. 

Historiens geistlighet har dessverre underveis produsert små og store religiøse løgner.

Til tross for det finnes det en sannhet. Det er den verdifulle skatten som er gjemt i Guds ord. Det krever innsats fra vår side å avdekke det gullet som finnes der. Vi må grave for å finne hvile i troen på- og kraften i Jesu blod. Det er bare ett navn under himmelen som vi kan bli frelst ved, navnet Jesus Kristus; jøden.

Jeg er livet, sa Mesteren.

Han er skaperkraftens ord, han har gitt liv til et skaperverk. Men han er, for meg og deg, det pulserende liv i vårt indre. Det er gitt oss i forsoningen. Han er livets vann som strømmer ut fra Guds trone. Han er livet.

Vi skal ha et nært, fortrolig vennskapsforhold til Løven av Juda. 

Jeg vil leve..

Ordet Abort har en grunnbetydning: ‘gå under, svinne, dø bort’.

Politikerne vil forskjønne abort med å si at det viktigste er at kvinnen skal bestemme.

Men hvilken kvinne er satt til å bestemme over liv og død.

Abort er å avslutte liv. Det kan være et menneske med ekstraordinære evner, eller det kan være et menneske lik deg eller meg

Skal vi høre Skaperens og fosterets stemme:

Salmene 139:16 NB

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.

Men vi i Norge bryr oss vel ikke om hva Gud mener.

Nei, vi lager lover som gir rett til å ta liv. Vi vil ligne alle andre opprørske mennesker.

Det har aldri vært noen bred enighet om abortloven i Norge. Den er presset gjennom av ateister, med hjelp av den demokratiske offentlige religion som har gjort gudsfornektere av de fleste.

Men en dag skal også de stolte lovmakerne prøves for Livets domstol. 

Å skille det ekte fra det uekte

Det er tragisk, men hun som har kall til å være brud, hører ikke hva hennes nærmeste hjelper sier. Hun har ikke øvd opp sin indre mottaker. Hun har ikke hatt tid.  Dette livet byr på så mange muligheter. Det er så mange tilbud på forfengelighetens marked. Det florerer med store hendelser i drømmenes teater.  Samfunnets utstillingsvindu krever alles konsentrasjon og evne til å delta med meninger om alt og alle.

Vi må da følge med i strømmen sammen med våre medmennesker. Vi MÅ være lik alle andre, i hvert fall så mye som mulig..

Det var fem kloke jomfruer. De var oljesamlere. De samlet guddommelige verdier. De betalte for helligdommens verdier med sine liv. De samlet det verdifulle, de sanket gudsrikets frukter. De maktet det de hadde satt seg fore. De var blitt små i det synlige, kjemper i det usynlige. De bevarte ydmykheten og mildheten.

Deres ryggsekker inneholdt fulle oljekanner.

Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av deres olje! for våre lamper slukner.  Men de kloke svarte: Nei; det ville ikke bli nok både til oss og til dere; gå heller til kjøpmennene og kjøp til dere selv! 

Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket.

Dette er Mesterens lignelse om to grupper i tiden før han kommer.

Utvikling og vekst

Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all forståelse, for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, fylt med rettferdighets frukt, som gis dere ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Derfor, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nå mye mere i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven; for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans velbehag. Gjør alt uten motstand og tvil, for at dere kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt blant en vrang slekt. Blant hvilken dere viser dere som lys i verden, idet dere holder frem livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, ettersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. Brødre og søstre! jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. 

For en positiv tone det er i apostelens formaning. Det går bra dersom dere lærer dere å dømme i livets mange utfordringer.

Det er så viktig å gjøre kloke valg.

Det er Gud ved sin ånd som påvirker dere til å velge beste beslutning. Dere er verdens lys.

Apostelen er ikke blitt fullkommen, men han jager mot det bilde som Gud har vist ham.

Han husker ikke de dumme ting som har skjedd før. De er skjult i blodet. Han jager mot målet og seiersprisen som er garantert i Mesterens forsoningsverk.

Det evige liv

Mesteren sa: Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.  I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag.

Forutsetningen for å kjenne Gud er Frelserens seier gjennom døden.

Den som omvender seg og tar imot gaven fra Gud, blir født av Gud

Det vennskapet som Adam og Eva hadde med Faderen før fallet, blir gjenopprettet.

En helt ny åndelig virkelighet tar bolig i mennesket. Dette forutsetter

at den som tar imot Guds store offer, er så selvstendig og ansvarlig at han eller hun kan inngå en tosidig avtale med den levende Gud.

Det nye livet er et åndelig fellesskap med en annen dimensjon. Det er det indre vitnesbyrdet som utvikler seg til å bli ledesnoren i det nye livet.

Mesteren sier videre: Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har fortalt dere alt jeg har hørt av min Fader.

Lever du dette nære livet sammen med Gud, vil du bli kjent med ham, og du vil stole på alt han har sagt i sitt ord.

Han kjenner sine venner.

Et fikentre

Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren.  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 
  Vær på vakt, hold dere våkne! For dere vet ikke når tiden er inne. Det er som med en mann som skulle utenlands: Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne og ga oppgaver til hver og en, og til dørvokteren ga han påbud om å våke. Så våk da! For dere vet ikke når herren kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!» Mesterens profetiske tidsbilde er faktisk lettere å forstå i våre dager.
Fikentreet er omskrevet i Hoseas bok i det gamle testamente. Hoseas 9.10:Jeg fant Israel som druer i ørkenen, jeg så fedrene deres som tidlig frukt på fikentreet.

 Fikentreet, som altså er et bilde på Israel, skal gjenreises en gang, sier Mesteren.  Dette er fortid for oss. Det skjedde i årene etter andre verdenskrig. Da er det viktig å være våken fordi det innevarsler en ny æra. Messiasriket er knyttet til at fikentreet får nytt liv. Vi forstår også den fanatiske motstanden mot Israel i nesten alle land. Israel er en profetisk tidsklokke. 
Derfor kan vi si at vi lever i høyprofetiske tider.