En mektig hær med fredens våpen

DSC_0757

Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen,  som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, 

 at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans Ånd i deres innvortes menneske,  

 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,  så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet,

 må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde det er,  

 og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap,

 for at dere kan fylles til all Guds fylde.  

 Men han som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi ber eller forstår, efter den kraft som ter seg virksom i oss,

Den kraft som er virksom i oss, vil bli til mektige strømmer av levende vann.

Det som begynte på pinsedag skal vi fullføre i vår tid.

 Hvem vil stå sammen med Jesus i denne tiden? Hvem vil stå på muren?

Hva kreves av deg:

Du må dø fra dine ambisjoner, du må leve ut Mesterens vilje.

Du må dø fra dine drømmer, Herrens drømmer må fylle deg.

Du må dø fra dine planer, det er Guds strategi som gjelder.

Du må si at du vil tjene Mesteren og ham alene.

Du må si at du vil følge Lammet hvor det går.

Du må være villig til å gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære.

Du må leve i tro på at du er korsfestet med ham, du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg.

Da vil Mesteren røre deg i det innerste og åpne for strømmene..

Den som seirer skal sitte med meg på min trone.

 

 

Advertisements

Et møte utenom det vanlige

DSC_0546

Det bærende element i kristentroen er kjærlighetsmøtet mellom hvert menneske som tar imot Faderens utstrakte hånd, og Jesus.

Bli i meg, så blir jeg i dere.

Det er en nær relasjon, et fellesskap som er så nært og så ekte, at de to smelter sammen til en djup åndelig enhet. Vi kjenner Mesteren, han kjenner oss og er sammen med oss hele tida. Han lever i vårt indre. Å kjenne er et viktig ord i forholdet mellom meg og Gud. Ingen ting skal få komme mellom meg og Mesteren.

I dette fellesskapet er det åpent for åpenbaring av gudsrikets hemmeligheter.

 

Jesus sier:

Jeg er livets brød.

Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø.

 

Hva betyr det å ete ordet?

Et ord fra profeten Jeremias:

Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, Hærskarenes Gud.

Han bygger sitt hus på åpenbaringen..

dsc_0580

Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.

Noen forvillede sjeler tror at Jesus ville bygge sin kirke på Peter. At Peter var klippen. Nei, den Hellige Ånds åpenbaring var klippen. Det var på himmelens åpenbaringen om at Jesus var Messias han ville bygge sin menighet. Det var langt tryggere.

 

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

 

En kjent forkynner sa følgende:

Grunnen til at verden ikke ser Jesus, er at de kristne ikke er fylt av Jesus. De er fornøyd med å være på et møte fra tid til annen, lese Bibelen av og til og be nå og da. Det er fryktelig for meg å se mennesker som hevder å være kristne, livløse, kraftløse, og i en tilstand hvor deres liv er så lik verdens barn at det er vanskelig å si hvor de hører hjemme, i verden eller i Guds rike.

 

 

 

Det er høsttid..

dsc_0502

Herren lar sin røst høre foran sin fylking. For hans hær er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. Stor og forferdelig er Herrens dag- hvem kan utholde den?

Treskeplassene blir fulle av korn, og pressekarene flyter over av most og olje.

Det er høsttid….

Herren vil bruke denne generasjonens lager av tro. erfaring og nådegaver.

Gjennom stillhet og samvær med Ånden, vil kallsområdet tre fram i full størrelse. Kallelser blir født, embetssalvelser gjør menneskene ydmyk og saktmodig.

Vi er kalt til å etterfølge Jesus.

Vi er kalt inn i ilden…..

 

Daniel: Så blir retten satt, og herredømmet blir tatt fra ham; den Onde; for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt.

Riket og herredømme, og makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham.

 

Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt.

For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss..

 

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss,

Med blikket er festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.

For Guds folk venter en ny og herlig evig morgen..

 

 

 

To veier, to utganger..

img_0154-1

Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.  Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,  misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.  Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!  De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.  Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.

 

 

Mine barn, som jeg atter må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere.

Når den Hellige Ånd får råderett i en kristens liv, da finnes det ikke grenser for hva som kan oppnås for Guds rike.

Det er fellesskapet mellom Gud og menneske som drar himmelen til jorda.

Hva er forutsetningen for et slikt fellesskap? Oljeberget- Via Dolorosa- Hodeskallestedet- Nøklene til døden. Forsoningen.

Alt er blitt nytt..

IMG_0223

Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Å være i Jesus er et begrep som det er verdt å be over og å søke.

For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.

Men vi må be om å få forstå hva som ligger i dybdene i det nye livet.

Peter sier at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at vi ved dem skulle få del i guddommelig natur..

Paulus sier: Og ikle dere det nye menneske som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

Dette er nesten ufattelige gaver som Gud vil gi oss, og det er nåde , det er ikke vår fortjeneste.

Vi er en ny skapning som har fått guddommelig natur.

Det er en strøm av liv, livsstrømmen fra seiershelten på Golgata.

En kraftstrøm som kommer til forandre våre liv, dersom vi samarbeider.

Selv om vi har fått alt det overnaturlige gjennom den nye fødsel, beholder vi vår rett til å bestemme hvem vi vil lytte til, enten det er vår guddommelige natur eller vår gamle natur.

Så velg da livet…

Et nådens år..

DSC_0727

Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et nådens år fra Herren.

 

For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.  Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,  mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.  For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

 

Nåden kan ikke brukes som en tillatelse til å leve i synd.

Tvert imot! Nåden er en kraftressurs som hjelper oss til å seire over synd og fristelse.

Nåden er en del av blodspakten.

 

Men våk hver tid og stund..

IMG_0352

Vi må ha mennesker i bønn som minner Herren om hans løfter dag og natt.

Vi må gjenta profetiene fra Bibelen, vi må lese Joels profeti om en åndsutgytelse over alle mennesker. Det faktum må etableres i åndens verden.

Vi må be om et åndelig stormvær over vår nasjon.

Vi må rope om nåde for et folk som har glemt sin Gud.

Det er et folk som har avguder i tusentall, men de har glemt ham som ga sitt liv for dem på korset.

Komme ditt rike, skal lyde som et rop mellom de norske fjell.

Komme ditt rike, skal proklameres for høy og for lav, for rik og for fattig.

La din vilje skje, som i himmelen, så og på jorden.

La din nåde og vår omvendelse dekke vårt frafall.

Kall folket til en hellig sammenkomst. Gjør folket rede til å rope om frelse for seg og sine.

Kom med ditt åndelige senregn. Kom med elvene av vann som skal strømme ut fra de kristne sitt indre.

Gud, la menneskene se og oppleve din allmakt.

 

Det som omgir Faderen..

img_0307

En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter. At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel.

 

David lengtet etter å oppholde seg i Guds nærhet. Han ville slå seg til der Herren var.

Korinterbrevet prøver også å forklare hvordan herligheten kan oppleves..

Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet som av Herrens Ånd.

 

Herrens Ånd vil gjennom herligheten forandre oss til vi ligner Jesu bilde. Guds manifesterte nærvær vil omforme oss. For mange er dette ukjente områder, men det er virkelig, millioner har erfart det.

 

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn

skal lyse fram.

 

Dette er liv og liv i overflod, dette er Guds rike som kommer.

 

Bryt igjennom..

unnamed

Bryt igjennom med din kjærlighet i mitt hjerte!

La den Hellige Ånd få kontroll med min sjel, la ham underlegge seg mine tanker, mine følelser og min vilje.

La den Hellige Ånd drive meg hver dag.

La oss kjenne Guds kjærlighet som overgår all kunnskap.

Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn.

Bryt igjennom med din kjærlighet i mitt hjerte!

 

Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten misunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp,  den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannhet; den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  Kjærligheten faller aldri bort.

 

Kjærligheten gleder seg over at Guds sannhet vinner fram.

Kjærligheten liker ikke at Guds sannhet blir ofret på den falske enhetens alter.

Gud er kjærlighet.