Født til liv

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Lærer, vi vet at du er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 

I begynnelsen av tredje kapittel av Johannesevangeliet forteller Jesus indirekte at det er to kategorier mennesker.

Den som blir født på ny, får evnen til å se Guds rike.

Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.

De store kirkene har bestemt seg for at gjenfødelsen er knyttet til  deres seremonier. Det er absolutt utelukket fordi Jesu bror Jakob skriver i sitt brev at: Gud etter sin vilje har født oss ved sannhets ord. Det er Gud som suverent bestemmer om et menneske blir født på nytt. Han kjenner menneskets tanker og vet når et menneske har omvendt seg og tatt imot Jesu forsoning. 

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner.

Hva skal vi gjøre for å få denne gaven? sa jødene, da Ånden falt på pinsedag i Jerusalem.

Peter sa: Omvend dere og enhver la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal de få den Hellige Ånds gave.

Dette er Bibelens sannhet.

Den som bryr seg om det som er skrevet i Ordet, forstår også at store deler av vårt folk er ledet vill.

En ting

 Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg:
 å få bo i Herrens hus alle mine dager,
 så jeg kan se Herrens skjønnhet og dvele i hans tempel.
          
 Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen.
 Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på klippen.
          
 Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg.
 Med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt.
 Jeg vil synge og spille for Herren.
          
 Hør, Herre! Jeg roper høyt.
 Vær meg nådig og svar meg!
          
 Jeg minnes at du har sagt: «Dere skal søke mitt ansikt.»
 Ditt ansikt søker jeg, Herre.
          
 Skjul ikke ansiktet for meg! Vis ikke din tjener bort i vrede,
 du som har vært min hjelp.
 Gud, min frelser, forkast meg ikke og forlat meg ikke.
          
 Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg.
          
 Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt  
 av fiender.         
  
 Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i landet til de levende.
          
 Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk,
 ja, sett ditt håp til Herren.

Lytt til det han sier

Dere har hørt at det er sagt: Øye for øye, tann for tann! Men jeg sier dere at dere ikke skal sette dere opp imot den som er ond mot dere; men om noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham, og om noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen, og om noen tvinger deg til å gå en mil, da gå to med ham. 

Gi den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.

Dere har hørt at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli deres himmelske Fars barn; for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 

I våre dager er det mange med læreansvar som sier at alt i Skriften som kom til før Jesu død og oppstandelse, ikke har relevans for oss. Særlig kommer det slike påstander fra relevansgenerasjonen. De som vet alt.

Alt det Jesus forkynte i de årene han gikk omkring i Israel er livsviktig næring for en kristen som vil oppleve kraft fra ordet til å utvikle Kristuskarakter.

Bergprekena, som opptar tre kapitler i Matteusevangeliet fra det femte til og med det sjuende kapittel, er en sammenhengende undervisning om dyp åndelig personlighetsbygging i Guds eget landskap.

Og da Jesus hadde endt denne tale, da var folket slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

Det blir lagt merke til. 

Alt som er skapt, venter fortsatt på de voksne døtrene og sønnene. De som taler med myndighet.

Ta det med ro

Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av ulydighet.

Troens hvile er det sannheten i Guds ord og Åndens undervisning som kan skape. Vissheten om Guds beskyttelse er mer verd enn alle jordens rikdommer. 

Men vi skal vite at det ofte er prøvelsene og motbakkene som danner gullet, sølvet og de kostelige steiner i den enkeltes personlighet.

Dem som han har kalt, har han også gjort rettferdige, og dem som han har dømt rettferdige, har han også herliggjort.
Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?

Det er en hvile å ta sin tilflukt til det Faderen har sagt i sitt ord.

Det er en ro og en sikkerhet over mennesker som lever nært sammen med Gud.

Den som Sønnen får satt fri, blir virkelig fri.

Han vil føre oss inn i et rike som oser av trygghet, frihet, kjærlighet og tro.

Det er ikke Guds folk som skal la seg plage av den Onde, det er han som skal fly fra Guds arvinger.

Min sang..

Takk for at du er det levende brød som kom fra himmelen for å gi menneskene liv. Takk for at du alltid lyder Faderens vilje.

Det behaget Faderen å knuse deg. Du ble slått med sykdom. Du ble gjort til skyldoffer, men du skulle se etterkommere og leve lenge, og Faderens vilje skulle ha framgang ved din hånd.

Fordi din sjel har kjent det vonde, skal du forstå forsoningen og mettes.

Ved at de kjenner deg, Faderens tjener, skal du, den skyldfrie, rettferdiggjøre de mange og deres misgjerninger skal du bære.

Takk for at du måtte bære straffen som jeg rettmessig skulle ha. Takk at du er brødet som ble brutt for min skyld.

Takk for at du gir håp. Takk for at du gir framtid.

Takk for den nye pakt i ditt blod.

Takk for at det er legedom ved dine sår.

I takknemlighet og ærbødighet bøyer vi oss for kongenes konge. 

Du har all makt i himmel og på jord.

Ingen er som du

Jo mer jeg søker deg-

dess mer blir jeg kjent med dine dyp.

Jo mer jeg blir kjent med deg.

Dess mer elsker jeg deg.

Alle mine kilder er i deg.

Med hvert åndedrag vil jeg leve i deg.

Jeg vil lene meg mot deg og puste fritt.

Denne kjærlighet er så dyp, den er mer enn jeg kan makte

å ta imot.

Jeg smelter i din fred.

Jeg vil sitte ved dine føtter

Og drikke fra koppen i din hånd.

Jeg vil lene meg mot deg

Og kjenne dine hjerteslag.

Jeg løfter mine øyne til deg, himmelens og jordens 

Skaper.

Jeg gir deg min høyeste og mest ydmyke pris.

Salig

I Johannes åpenbaring er det sju saligprisninger:

Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.

Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.» 

– «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – 

Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» 

Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. 

Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boka.» 

Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Les Johannes åpenbaring, det gir salighet (fullkommen lykke). Be om visdoms og åpenbarings ånd til å nå inn til bokas kjerne. Les også det du ikke forstår. Isaac Newton studerte boka i mange, mange år. Han fikk åpenbart historien fra sin tid og fram til vår tid. Guds visdom står i kø i boka. All ære til Gud og Lammet!

Han er vegen, sanninga og livet

Herren er min hyrding,
          eg manglar ikkje noko.
          
          Han lèt meg liggja i grøne enger,
          han fører meg til vatn der eg finn kvile.
          
          Han gjev meg nytt liv.
          Han leier meg på rettferds stigar
          for sitt namn skuld.
          
          Om eg så går i dødsskuggens dal,
          er eg ikkje redd for noko vondt.
          For du er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          dei trøystar meg.
          
          Du dukar bord for meg
          framfor mine fiendar.
          Du salvar mitt hovud med olje.
          Mitt beger renn over.
          
          Berre godleik og miskunn
          skal følgja meg alle mine dagar,
          og eg skal bu i Herrens hus
          gjennom alle tider.          

Slik er han..

Mitt folk

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

Det er ikke mulig å se og forstå Himmelens rike hvis ikke Gud har gitt deg nytt liv.

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en førstegrøde av dem han har skapt. 

Det er Faderen som gir nytt liv. Det skjer ved at den enkelte tar imot Guds tilbud i Sønnens forsoning.

For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. 

Den som tror at vi arver gjenfødelsen fra vår egen families evne til å følge sedvane, tar grundig feil. Her er Gud suveren, ingen får blande seg inn i hans oppgaver. Det finnes bare ett nådemiddel.

Når et menneske blir født på nytt, er det noen karakteristiske frukter som følger dette guddommelige inngrepet.

Ett sikkert tegn er det faktum at du mottar Faderens store kjærlighet for det jødiske folk.

Ingen gjenfødt kristen kan være nøytral til det jødiske folk og Israel. 

Når Guds ånd, som en gave, fyller ditt indre, vil du elske Israel og det jødiske folk.

De som hater det jødiske folk, skjelver i vår tid, den Onde og hans leiefolk på jorda, har prøvd å utrydde dette folket gjennom hele historien. (Hans totale nederlag nærmer seg.)

Hvorfor skjelver antisemittene?

Fordi frelsen kommer fra jødene. 

En skapers byggverk

For i Jesus bor hele guddommens fylde legemlig.

Guds vilje er å bygge de hellige sammen som levende stener til et hellig tempel hvor Gud bor med sin fylde.

Det betyr at den samme fylde som Jesus virket i, vil være blant de hellige.

Det betyr at fylden av nærværet, kraften og tjenesten til Jesus, skal manifesteres gjennom de helliges virke.

På grunn av dette kallet som forsamlingen har, fortsetter Paulus å be for sine venner.

Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.

Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,

For at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan vær i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Dette er bønnen om bli hans hellige tilholdssted på jorda. Hele forsamlingen og den enkelte kristne skal være fylt med hele Guds fylde.

I tilfelle vi tror at dette ikke er mulig, skal vi se på de to neste versene i Efeserbrevet 3.

Man han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss,

Ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen.