Vitner

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som går ut fra Gud; da skal han vitne om meg. 

Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

Talsmannen er den Hellige Ånd. Han er Sannhetens Ånd, og han kommer ut fra Gud Faders indre. Gjennom det Ånden vitner for oss, herliggjør han Mesteren. Han peker på det Jesus har gjort for menneskeheten. Han forteller om betalingen for synd, han er profetiens ånd som forteller om det som skal komme, han vitner om det evige livet.

Han gir kraft til å vitne, han gir kraft til å be for mennesker. Han er en mild ildbærer. Han omgir og fyller sitt folk med salvelse og ild.

De troende skal kjenne Talsmannen, de skal gjenkjenne hans stemme og vite at han er nær. Han bruker drømmer, syner og profetiske ord. Han bruker tunger og tydning. Han påvirker vårt tankeliv, særlig gjennom Ordet. Han gir kraft til under. Dette er skaperkraften. Dette er den milde, men kraftfulle Hellige Ånd.

MEN- som apostlene- blir også vi utfordret til å bringe evangeliet til andre, først og fremst med vårt liv som vitnesbyrd, men også ved vennlig utfordring.

Hva hjelper det å skryte av at vi tror, når vårt liv slår i hjel våre ord..

Språket mellom oss

Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, på samme måte har jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.  

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.  

Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.  Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner; dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. 

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør; men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg fortalt til dere.

Hvis vi tar vare på hans rådgiving, og følger hans råd, da kommer vi inn i hans hus og får bli der. Det er et område fullt av kjærlighetens ild. Vi blir oppslukt av ham. Vi blir ikke bare litt tankemessig engasjert, men vi blir totalt overgitt. Vår glede blir fullkommen.

Det er ikke en politisk mening vi møter når vi gir oss over til Mesteren, det er et overflodsliv som forandrer oss til å bli lik ham. 

Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Frukt

Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 

Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Uten meg kan dere ingen ting gjøre. 

Vi kan ikke bære overnaturlig frukt hvis vi ikke er tilknyttet vintreet. Det Ordet Gud har talt i oss, til oss og gjennom oss, helliger våre liv dersom vi, ved hans hjelp, tar tak i det, fordøyer det og gjør det til en del av oss.

Det dype, åndelige fellesskapet med Mesteren utvikler frukt i våre liv. Og vi må risse det inn i vår minnestein at uten ham er vi totalt hjelpeløse.

Mesteren sier følgende: Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 

Dere skal forstå

Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 

Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 

Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
En av disiplene sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 

Verden vil aldri se ham fordi han åpenbarer seg for dem som søker ham.  Hans folk skal se ham, men de som har lukket sitt hjerte for ham, forblir blinde.

På grunn av Åndens åpenbaring vil vennene forstå den nære forbindelsen mellom Far, Sønn og de hellige.

Det lydige og underordnende liv; lydighetens vei er visdommens vei. Den veien har eget lys over livet.

Kjærligheten er det mediet Jesus har ført oss inn i,  vår kjærlighet til Gud og hans ord fører til at Far og Sønn vil bo i vårt indre gjennom talsmannen.

Troens innerste vesen

Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. 

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 

Jeg vil ikke etterlate dere farløse; jeg kommer til dere. 

Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger; men dere ser meg; for jeg lever, og dere skal leve. 

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 

Det naturlige menneske kan ikke ta imot Sannhetens Ånd fordi det ikke ser Gud, og det kjenner ham heller ikke. Det er umulig å ta imot Den Hellige Ånd uten å være født av Gud.

Ånden faller over blodbestenkte sjeler.

Dere kjenner ham, sier Mesteren, for han blir hos dere og skal være i dere til evig tid.

Det er livet i ditt indre som er vitnesbyrdet på at Ånden bor i deg. Han er en kilde av liv.

Dessuten får den nye skapningen et bønnespråk som bare Gud forstår. Gud gjør ikke forskjell på folk.

Apostelen Paulus takket for at han talte mer i tunger enn alle.

Han anså det som en livsviktig ressurs. 

Det sa Mesteren

Atter sier jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Men da disiplene hørte det, ble de meget forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst?  Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg; hva skal da vi få?  Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.  Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkre for mitt navns skyld, skal få mange ganger igjen og arve evig liv.  Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

Når karavanen kom fram til byen seint på kvelden, var byporten stengt. Ved siden av porten var det ei lita åpning i bymuren som kamelen kunne komme inn gjennom, men da måtte lasten tas av og kamelen måtte nærmest krype inn. Det kaltes nåløyet.

Slik kan en rik komme inn i Guds rike. Han eller hun må løses fra rikdommen og så må de krype på sine knær inn i Riket. 

Peter, den vitebegjærlige, spurte om hva som kunne vente dem som hadde forlatt alt.

Da fortalte Jesus om alt det skaptes gjenfødelse. I nådens tid blir den gjenfødt som i sitt hjerte tar imot Jesus sitt frelsesverk, senere blir alt det skapte gjenfødt. Hele skapningen lengter etter og venter på denne fullendelsen.

Da skal de som har fulgt Mesteren i livet, få sin fulle lønn.

Ære være Gud og Lammet.

Et barn er oss født

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Så skal herreveldet bli stor og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike.

Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid.

Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.

Det er ikke vanlig å feire en persons fødsel med pomp og prakt hvert år etter at han ble født. Ikke med en høytid der alle har fri.

Spesielt når en person har utført de aller største bedrifter langt over Churchill og Nansen, da er det vel ikke vanlig å legge vekt på detaljene ved hans fødsel.

Her har romerkatolikkene vært på ferde igjen. Her så de sin mulighet til lage en ny høytid med prosesjoner og veiving med røkelse og sprenging av vievann. Sammen med de vakreste røde kapper.

Så mange merkelige tanker er unnfanget mellom de tjukke steinveggene i Roma. Og alle de forskjellige høytidene og ritualene kom til for å styre legfolket. Folket i Europa ble ført inn i det mørkeste fangenskap uten å få kjennskap til det barnet som vokste opp i Nasaret. Det var ikke lov å eie og å lese i Bibelen. Geistligheten hadde full råderett. 

Barnet var et løfte fra Faderen. Han kom til vår verden med en destinasjon.

Han skulle frivillig gi sitt liv for alle mennesker, han skulle beseire frykten for døden.

Han skulle bringe himmelens rike inn i mennesker som tok imot ham som redningsmann.

Han kom med det mest grensesprengende budskap menneskene noen gang har hørt, ikke som barn, men som 30-åring.

Det var synd

Guds folk må slutte å godta synd. Den som er født på nytt, skal hate synden. De skal bekjempe synden av alle krefter og søke etter å leve i Åndens nye liv.

Den som elsker meg, holder mine bud, sier Mesteren.

Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden.  

De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til.

Det er få som bruker Bibelens standard, når de skal dømme seg selv og sine egne liv. Det er få som snakker om å prøve om de er i troen, om de kjenner at Kristus er i dem. De trekker bare på skuldrene.

Det er alt for mange som lever i skjøgens løgn.

Enkelte vil innbille folk som aldri har tatt imot Jesus som sin personlige frelser, at de er frelst på grunn av en seremoni de deltok i, som spebarn. Det skjedde før de selv kunne si ja eller nei. På grunn av denne handlingen går tusener rundt med en forestilling om at de er Guds barn. Sannheten er at ingen blir født av Gud uten at de selv aktivt tar imot den nye pakt i Lammets blod. Det står i Skriften at de troende seiret over den Onde i kraft av Lammets blod og det ord som de vitnet.

Det er alt for mange snille mennesker som staser seg opp for skjøgen. Det er skjøgevesenet som er deres trøst i livet. Tradisjonenes villfarelse hjelper ikke noen.

Våkne opp for alvor og tenk sammen med Guds ord!

Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham.

Takk Guds Hellige Ånd, du som skapte liv i unge Marias kropp for å føre fram Sønnen. Han var det syndfrie, guddommelige, uforgjengelige liv som ble født ved Guds herlighet langt hjemmefra i en annen dimensjon..

Vi hører ikke så mye om hans barndom.

Senere, i forbindelse med hans vanndåp, ble han salvet til sin tjeneste i det en hvit due kom over ham. En stemme lød: Dette er min sønn, den elskede. Han har et viktig oppdrag.

En høydramatisk tjeneste på tre år fulgte. Ikke et menneske har talt slike ord og gjort slike gjerninger som denne mannen. Han talte til naturen, og den adlød ham, fordi han var skaperordet som hadde vært verksmester hos Faderen. Han talte til døde i graven, og de kom ut levende, med gravkledet på.

Til sist ga han sitt liv og ble vår mulighet til å nå Guds evighet.

God jul blir et fattig uttrykk for å fange innholdet i denne historien.

Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi så og våre hender rørte ved, om livets Ord –

og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss-

det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere,

for at dere kan ha samfunn med oss.

Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.

Det skriver hans gode venn, Johannes. Han hadde sett det med sine egne øyne. HAN var overbevist.

Det er ufattelig stort at han kom til vår jord…

Et barn er oss født

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel.

Tegnet er: En jomfru blir fruktsommelig, en jomfru som er befruktet på overnaturlig vis. En ny stamme skulle fødes på jorda. Det er to typer mennesker som lever i blant oss. De som er født av Gud, og de som er født av mennesker.

De som er født av Gud vet det, men de andre vet det ikke.

Ein kvist skal skyta opp frå Isais stubbe, og eit skot skal spira fram frå hans røter. 

Herrens ande skal kvila over han, ein Ande med visdom og forstand, ein Ande med råd og styrke, ein Ande som gjev kunnskap og frykt for Herren.

Han skal ha si glede i frykta for Herren.
Han skal ikkje dømma etter kva auga ser, og ikkje skifta rett etter kva øyra høyrer. Han skal dømma fattige rettferdig, i rettferd skal han skifta rett for dei hjelpelause i landet. Han skal slå landet med riset i sin munn og drepa dei urettferdige med pusten frå sine lepper. Rettferd skal vera beltet om livet og truskap beltet om hoftene hans.