Et unikt kall

For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre; og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Dette er et stort og viktig løfte. Vi har lov til å minne Gud på hans løfter.

 Herre, du kaller oss til full overgivelse.

Mitt ego kjemper imot, men du overtaler meg til å overgi meg og knele foran din trone.

Gi meg nåde, Herre, til å dø i mitt selvliv slik at jeg kan leve i deg.

Bli i meg, sier du, så blir jeg i dere.

Herre, du kaller oss til å framstå som en brud uten flekk og urenhet.

En brud som er vokst opp i hellig kraft. Hennes eksistens kan ikke bortforklares. Hun er virkelig.

Hun er der for deg, Herre.

Det er gitt henne å kle seg i det skinnende, hvite lin.

Hun er ei klok jomfru, hun samler olje. På lamper og på kanner.

Hvor lang tid tar det før jeg våkner og er deg lik?

Hvor lang tid tar det før til jeg blir som deg?

Reklamer

Israel og tiden

Lær en lignelse av fikentreet. Når grenen på det fremdeles er myk, og det kommer blad på den, da vet dere at sommeren er nær.

Slik skal også dere, når dere ser alt dette skje, vite at det er nær- det står for døren!

Sannelig. Jeg sier dere. Denne generasjon skal ikke forgå før alt som står er oppfylt.

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Hvem er det som ikke skal gå til grunne? Den generasjonen som ser at hans komme er nær.

Denne lignelsen, om fikentreet, fortalte Jesus på disiplenes spørsmål: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende.

Når Jesus talte om fikentreet, tror noen lærde at disiplene ikke forstod hva han snakket om. Jødene kjente skriftene. De kjente skriftene gjennom skriftlesing i hjemmene og i synagogen. Fikentreet var et kjent profetisk bilde for jødene. Det er et gammeltestamentelig bilde på Israel.

Hos. 9,10

Som druer i ørkenen fant jeg Israel, som den tidligste frukt på et fikentre i dets første tid så jeg deres fedre.

På tross av hva mange teologiprofessorer hevder, så handlet Jesu lignelse  om Israels gjenreisning.

Jesu lignelse om fikentreet inneholder et begrep som har vært gjenstand for mye undring,  begrepet generasjon.

Denne generasjon skal slett ikke forgå før alt dette skjer, sier Jesus.

Den generasjon som ser at Israel begynner å vokse til liv, skal slett ikke forgå.

Fikentrebildet er et bilde på Israel i endens tid. Da forstår vi Jesu svar til disiplene.

Den generasjon som ser at Israel greier å ta vare på seg selv, skal ikke forgå.

Interessant

Det største under

Han gikk lydig med korset til han segnet om. Han lot seg nagle til alteret og lot seg binde med rep.

Han gjorde det for soldatene som ødela ryggen hans med trettini slag.

Han gjorde det for dem som spyttet på ham og slo ham i ansiktet.

Han gjorde det for dem som hånet ham.

Han gjorde det for Johannes som elsket ham.

Han gjorde det for deg og meg.

La kjærligheten gripe deg med ydmykhet og hellighet i dette blodsunderet.

Kongen gjorde det som ingen kunne grunne ut, for oss..

På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss.

Også vi skylder å sette livet til for våre søsken.

Arverett II

Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 

Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Dette er vår arv. De fattige i ånden er de som kjenner seg totalt avhengig av Gud som skaper og som frelser. Saligprisningene gjelder dem som tok imot Jesus i hans tid, de som ikke hadde noen posisjon i verden, de som satte sin lit til ham. Og like fullt gjelder det hans venner til alle tider. De har tatt imot himlenes rike i sine hjerter.

Salige er de saktmodige, som Moses og Mesteren, de skal til og med arve jorden.

De som blir forfulgt fordi de har hevdet Ordets sannhet og rettferdighet, får også tilkjent himmelriket.

Igjen er alt dette vi får i arv en del av blodspakten, det er Jesus og hans seier på korset som har brakt oss i den stillingen. Han sier i et av sendebrevene sine: Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!

 Kom hit, dere min Fars velsignede! Arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt! 

Åpenbaringen 21,7: Den som seirer, skal arve alle ting.

Arverett

Hva er din arv? Det som Gud ved sin nåde har gjort i ditt liv. 

Apostelen Peter sierLovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.

Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir. 

Du som har opplevd dette i ditt liv, har himmelens rike i ditt indre.

Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er den(hemmeligheten) blitt åpenbart for hans hellige.

For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningene, det er: KRISTUS I DERE, håpet om herlighet.

Det er den troendes arv. Den er gjort tilgjengelig som en fri gave av Faderen. (En gave må tas imot.) Se, Guds rike er inne i dere, sa Mesteren.

Vi arver det som evangeliet har skapt i vår ånd. Kristus i oss.

Vi åpner oss for kraften fra den Hellige Ånd. For å nå himmelens rike må du ha tatt imot Ånden. Hvorfor? Fordi Ånden er koden til Riket.

Det står at Ånden er pantet på vår arv.

I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt,
og som er pantet på vår arv, inntil Mesterens løfte kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet. 

Jesus i våre liv, er vår arv. Salige visshet.

Alltid klar til strid

Bli sterke i Herren, og i hans veldige kraft!  

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.  

For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.  

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 

Bli sterke i Herren betyr at vi lever i nærrelasjon til ham. Vi snakker til ham, og vi hører hva han sier til oss, og vi gjør det han sier. Han er i oss, og vi er i ham. Vi gjør det som er vår del for at hele Guds fylde skal ta plass i våre liv. Hans ord er en lykt for vår sti.

Det er rustningen at vi vet hva den Onde har som planer.

Vi skal sette pris på menneskene, men være på vakt og kjempe mot åndehimmelens mørke, nedbrytende krefter. De maktene som vil fylle menneskene med onde, nedbrytende krefter.

For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Da kan vi bli stående etter å ha overvunnet alt. 

Dette er viktig

Når et menneske tar imot evangeliet om blodet, om Jesu død og oppstandelse, i en omgivelse der det er fødselskraft, blir det mennesket født på nytt. Guds liv blir født inn i deres ånd.

Da begynner en kamp om herredømme i det mennesket. Det gamle menneske gjør krav på å få sine ønsker igjennom, det nye åndelige liv vil fremme Guds vilje i personen.

Hver dag og hver stund blir den nyfødte personen stilt overfor et valg om å velge Guds vilje kontra det falne menneskets vilje.

Den Hellige Ånds dåp er en hjelpesending for det nye menneske. Det er en fylde av Guds kraft med hjelp til et stakkars menneskebarn.

For de som lever etter det gamle mennesket, de oppfyller det gamle menneskes ønsker. Men de som lever etter Ånden, de gjør det som Ånden ønsker. Dette sier vår venn Paulus.

For de som er i det gamle, kan ikke være Gud til behag.

Men dere er ikke i det gamle mennesket, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. 

Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.

For dersom dere lever etter det gamle mennesket, da skal dere dø. Men dersom dere ved det nye åndelige menneske seirer over de gamle gjerninger, DA SKAL DERE LEVE.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds voksne barn.

Enhet og enighet.

Husmøtet er ikke et økumenisk tiltak. Vi er imot kristen enhet når enheten ikke bygger 100% på Guds ord. Det blir ikke noe felles husmøte fordi idéen om fellesmøte er ubibelsk. Skal det holdes et kristent møte, må evangeliet fra Apostlenes gjerninger forkynnes, og det skal ikke være verken katolske eller protestantiske forklaringer eller katekismer.

Vi er ikke medlem av Norges kristne råd fordi det er et stort sprik i læremessige oppfatninger i rådet. En pinsevenn og en baptist blir aldri enig om læren selv om de sitter år etter år i samme råd.. Uten felles lære, ingen enhet.

Det er utenkelig å slutte seg til Kirkenes verdensråd.

Det sikreste vedtak som kommer fra det rådet, er sanksjonsvedtak mot Israel.

Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse og stor nåde var over dem alle.

Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles.

Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på senger, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi.

Også fra byene rundt omkring kom det mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet.

Alle økumeniske råd er krokveier og sideveier.

De kristne skal være ett likesom Faderen og Sønnen er ett. Det betyr at vår enhet skal være lik enheten mellom Far og Sønn. De er enige i alt.

Del Guds visdom

Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg.

Og jeg kunngjør ditt navn for dem og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.

Vi har mulighet til å kjenne det som kommer. Det kommer et sterk nærvær, en herlighet over dem som våker. Hvordan kan vi vite det på forhånd. Det står i Guds ord i Hebreerne 6,5: Vi har fått del i den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter.

Ikke gi opp, men bli fylt av Ånden. Bli fylt av Ånden.

Se inn i framtiden og opplev den kommende verdens krefter.

Bli fylt av profetiens ånd. Tal ut fra profetiene i Skriften.

Bruk profetiene som et skjold og et våpen når du står i vanskeligheter. Kunngjør Guds visdom for de makter som står deg imot. Bruk Ordet fordi Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. De vitner om meg, sa han. Ordet vitner om ham i dag. De vitner om hans seier som er evig. Ingen djevel kan rokke ved det Mesteren har gjort. Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd.

For jorden skal fylles

med kunnskap om Herrens herlighet,

likesom vannet dekker havbunnen.

Det kunngjør vi for makter og myndigheter: Vi gjør kjent for makter og myndigheter at Herrens herlighet skal fylle jorda.

En livslang løgn

Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De selve lykken fra ham med det samme».

Sitatet er hentet fra Vildanden, et drama av Ibsen, som inneholder mange halvsannheter og løgner.

Er det mulig å forandre et menneske som er vevd inn i løgner?

For å skjule den første løgn, velger man stadig andre løgner.

Er det en Sannhet som kan sette mennesket fri?

Mesteren sa: Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.