Listig villfarelse

Den lettvinte nåde er den nåde som mennesker roper på når de utnytter nåden for å kunne synde.

De vil gjøre hva de vil, og de vil at Gud skal se gjennom fingrene med det.

Det er mennesker som er blitt født på ny, men de elsker sitt gamle liv så høyt at de vil fortsette å leke med synden i verden. De vil bruke Guds nåde som en tillatelse til å synde.

Guds agenda er at menneskene som ber om frelse, gradvis vil bli forandret fra de gamle ugudelige vanene, inn i Guds rikes måter å leve på. Forandringen innebærer en fylde av Guds liv.

Skal vi holde ved i synden for at nåden skal bli større, spør Paulus. – Nei, langt ifra, sier han.

Kristendommen er så mye, mye større og rikere enn det å skifte en teoretisk tro. Vi skifter drivverk, og kommandosentralen blir også fornyet.

Skriften sier noe som vi kan underskrive på: Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn.

Kristendommen er Kristus i meg, levd ut gjennom mine sanser, mine tanker, mine følelser og min vilje. Vi snubler fra tid til annen, men vi omvender oss, takker for nåden og haster videre.

Nåden er oppdragende i vårt liv, den gir oss kraft til å leve i tråd med den indre lov i vårt hjerte.

Når nåden misbrukes, vet vi til slutt ikke hva som er Guds vilje, og hva som er vår lyst.

Det er de som er drevet av Guds vilje som er Guds voksne barn.

Tale fra Berget.

Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.  Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for?

Gjør ikke tollerne det samme?  Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Jesus sier at det er mulig å være fullkommen, men Paulus kjenner hos seg selv at han vil si det på en annen måte:

-Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.

Hele livet er vi, som troende, i himmelens skole. Alt vi møter i livet er med å forme oss. Vi må passe oss så vi ikke blir bitre og harde, men at Åndens undervisning gjør oss ydmyke og formbare. Noen dager synes vi at veiviseren er uvanlig streng. Men vi vet at vi går på en levende vei.

For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde.

Tale fra Berget

Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.  Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for?

Gjør ikke tollerne det samme?  Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Jesus sier at det er mulig å være fullkommen, men Paulus kjenner hos seg selv at han vil si det på en annen måte:

-Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.

Hele livet er vi, som troende, i himmelens skole. Alt vi møter i livet er med å forme oss. Vi må passe oss så vi ikke blir bitre og harde, men at Åndens undervisning gjør oss ydmyke og formbare. Noen dager synes vi at veiviseren er uvanlig streng. Men vi vet at vi går på en levende vei.

For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde.

Hva har livet gitt oss?

Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn; men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. 

Den Hellige Ånd, Guds Ånd, som er himmelens representant på jorda, gir en indre sikkerhet til alle dem som er Guds barn, at de tilhører slekten.           

De er født av Gud, og de er arvinger til Guds rike. Hemmeligheten er 

at Kristus har tatt bolig inne i hver enkelt som er født på ny.

Kristus i oss, håpet om herlighet.

Så står vi igjen ved det store bedrag fra det tredje århundre, som gjennom tidene har vokst til Babylon, den store skjøgen. 

Ilden fra Jerusalem hadde spredd seg over store deler av romernes rike, og italienerne ville utvikle sin egen enhetsreligion. De tømte deler av mange trosretninger og religioner i en stamp og rørte rundt. Det ble en fellesreligion som det stolte Romerriket kunne leve med.

Men sannhetene fra det evangeliet som apostlene forkynte, var blitt borte i grøten.

Borte var selvfølgelig også Guds sanksjon og åpenbaring.

Den nye store kirken knyttet overføringen av Guds nåde til nådemidler, og geistlige ble mellommenn, og disse administrerte Guds nåde. Gud ble overflødig. Dette greide menneskene fint selv, uten innblanding. Kirkehistorien forteller noe om hva dette uvesenet har gjort mot sanne troende og mot jødene.

Evangeliet er for dem som tror og som elsker Herrens åpenbaring.

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.

Disse skal herliggjøres med ham.

Vår mat er å gjøre hans vilje.

Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Og dersom noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag. 

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om noen eter av dette brød, skal han leve evinnelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

Du må ete av dette brødet, du må bruke av din dyrebare tid og ete av det brødet som kom fra himmelen. Det er et livgivende brød.   Nattverden er et symbol på dette, et bilde, en hjelp for å huske; virkeligheten er Guds lam sitt storverk. 

Det er Jesu åndelige oppgave som han fikk fra Faderen, forsoningen, blodspakten, rettferdiggjørelsen, den enorme oppgaven han påtok seg da han frivillig ga sitt liv på korset. Det skal vi ta inn, som brød, og gjøre til vårt, ved tro. Kristus og hans verk skal vinne skikkelse i vårt liv. Det skjer ved at vi eter det.

Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere.

Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag; for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke.

Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.

Dette er ikke døde ritualer, det er Livets kostelige steiner.

Nær målet

Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod.

Dette er vår sanne åndelige stilling. 

Vi er kommet den plassen som Sinai i Arabias ørken, var et bilde på. Der fikk israelsfolket se flammende ild og skyer, mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om at det ikke måtte bli talt mer til dem. 

Og så fryktelig var synet, at Moses sa: Jeg er slått av redsel og skjelver.

Dette var et symbolsk forbilde på det som skulle komme når Gud lot sin Ånd komme på pinsedag i Jerusalem. Den kraft som skulle hjelpe hans medarbeidere med å høste jordens grøde.

Så nær Gud og hans åndelige verden skulle vi leve. Vi skulle oppleve drømmer, syner og åpenbaringer.

I sin yppersteprestelige bønn sier Jesus:

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. Likesom du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, at de alle må være ett, likesom du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem.

Herligheten er den atmosfæren som fyller himmelen.

Må Gud Fader øse ut over oss herlighetens kraft..

Frihet for de som er fanget

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri.

Han var sendt for å gi fattige det grensesprengende budskapet. Han var sendt for å gi Ordet om livet til dem som hadde lite i seg selv. Salig er de fattige i ånden for himmelens rike er deres. De fattige i ånden er de som hungrer og tørster etter det som er ekte. De rike og mektige kom snart til å ødelegge skattene i evangeliet og gjøre det til politikk. De som ingenting er, vil gjemme skattene i sine hjerter.

Til dem som er fanget i meningsdiktatur, tradisjoner og hundreårige sedvaner, er han kommet for å proklamere frihet. Millioner av mennesker er bundet på hender og føtter av oppfatninger, lover og vedtekter som ikke bygger på det enkle ordet som er sendt til de fattige.

Vi forkynner frihet for de innlåste, ingen kan binde deg om du river deg løs i Herren Sebaots navn.

Du sier at du ikke ser dette. Nei, det er mange åndelige blinde. Men Han vil gi de blinde syn. Dersom du ikke ser noe unaturlig i dagens samfunn, må du rope til ham som kan hjelpe deg. Han kan åpne dine øyne.

Mange kjenner et stort ansvar og byrden i hverdagen. Livet er en tunneltilværelse. Du går bøyd.

Du kjenner trykket i familien, kravene på arbeid, påbudene og restriksjonene i menigheten. Det settes så store krav til deg at knærne svikter.

Han har også hjelp for de undertrykte, han vil sette deg fri slik at du kan puste fritt.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri..

Pakten..

Har vi en rettighet fra himmelen når vi ber? Vi som er kristne, har en pakt med Gud i Jesus blod. Vi er sønner og døtre, vi er medarvinger med Jesus. Vi har en sterk rettslig status i himmelen.

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Nådens trone er en plass vi kan møte Gud i vennskap og be om at vår sak blir løst i henhold til hans eget Ord. At vår rett som han har gitt oss, blir virkelighet i våre liv. Det står at vi skal være frimodige når vi tar plass foran nådens trone. Frimodig på grunn av Jesu blod. Vi skal legge fram vår sak og be om at han er vår rettferdige dommer i saken. Dette har vidtrekkende konsekvenser i våre liv.

Gud avsier en dom i vår favør, og den dommen kan vi bruke mot ondskapens åndehær. Vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 

Jesus har med sin død og oppstandelse gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner, ja, over hele fiendens velde.

Men gå først fram for Guds trone og hør hans domsavsigelse til din fordel.

Komme ditt rike i våre liv. Bli levende i vår ånd. La oss ha fellesskap, Fader. Du lengter etter å ha nærkontakt med dine barn.

Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Din vilje på jorden skjer gjennom dine barns liv.

Daniels bok 7,21,22:

Jeg så at dette hornet(Antikrist) førte krig mot de hellige og vant over dem,  inntil den gamle av dager kom. Da ble dommen gitt til Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok Riket i eie.

Pakten

Har vi en rettighet fra himmelen når vi ber? Vi som er kristne, har en pakt med Gud i Jesus blod. Vi er sønner og døtre, vi er medarvinger med Jesus. Vi har en sterk rettslig status i himmelen.

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Nådens trone er en plass vi kan møte Gud i vennskap og be om at vår sak blir løst i henhold til hans eget Ord. At vår rett som han har gitt oss blir virkelighet i våre liv. Det står at vi skal være frimodige når vi tar plass foran nådens trone. Frimodig på grunn av Jesu blod. Vi skal legge fram vår sak og be om at han er vår rettferdige dommer i saken. Dette har vidtrekkende konsekvenser i våre liv.

Gud avsier en dom i vår favør, og den dommen kan vi bruke mot ondskapens åndehær. Vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 

Jesus har med sin død og oppstandelse gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner, ja, over hele fiendens velde.

Men gå først fram for Guds trone og hør hans domsavsigelse til din fordel.

Komme ditt rike i våre liv. Bli levende i vår ånd. La oss ha fellesskap, Fader. Du lengter etter å nærkontakt med dine barn.

Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Din vilje på jorden skjer gjennom dine barns liv.

Daniels bok 7,21,22:

Jeg så at dette hornet(Antikrist) førte krig mot de hellige og vant over dem,  inntil den gamle av dager kom. Da ble dommen gitt til Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok Riket i eie.

Slik er det

Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

Det faktum at det er et nytt menneske, beviser også at det har vært et gammelt menneske.

Du er hjulpet fram til menneske av mor og far. Du er en levende sjel, men kontakten med Gud ble brutt i Edens hage. Åndelig er du død for Gud. Det var dette Jesus gjenopprettet på korset. Lammet døde på menneskets vegne. Menneskets skyld ble lagt på Lammet.

Redningen ligger i Lammets blod. Det er på tide at kirkene slutter med henvisningen til dåp og konfirmasjon. Menneskelagde remedier skaper ikke liv. Det er troen på Jesu offer Ånden skaper liv ved. Gud gir deg nytt liv når du vender deg til han i tro.

Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere, sier vår venn Paulus. Han venter på at det nye mennesket skal ta kontroll.

Det å be de kristne om å kle seg i det nye menneske, er å si at dere må la det nye liv dere har fått, få dominere hele deres liv. Det er fordi det nye mennesket er blitt til av han som er sannhet. Han er sannhetens kilde. Det nye mennesket har en enorm vekstkraft under gunstige vekstvilkår i meg og i deg. Guds karaktertrekk kommer til syne.

Fred, tålmodighet, mildhet, godhet og selvkontroll.

Paulus føler fødselsprosessen i de nye kristne som en smerte, han venter på at det nye mennesket skal ta herredømme.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Slik forteller Skriften at det er, og slik er det. Testet og funnet i orden.