Det siste, store oppdrag

IMG_2668

Adam ga bort sin autoritet over Jorda til Lucifer med sin ulydighet. Dette medførte at mennesket i sin tid må ta tilbake sin eiendom. Gud sendte sin sønn, Menneskesønnen, inn i historien, og han  ble Guds blodoffer for menneskets synd. Det førte fram det nye menneske med Guds liv i sin ånd. Det menneske som kunne kjenne Gud.

Denne verden gikk tapt med et menneske, og den kan bare bli vunnet igjen ved mennesker, den sanne Kristi menighet.

De som har Kristus i seg.

Jesus har gjort det som  skal til for å gjøre dette mulig, nå er det opp til folket som er født av Gud, å fullføre oppgaven.

 

Men han har frembåret ett offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd, og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter; for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.

 

Hva venter Gud på? Han venter på at hans folk, som er nevnt med hans navn, skal fullføre oppgaven; å ta tilbake Jorda fra den Onde.

 

Profeten Jesaja ga oss to sider av saken med sin profeti i sekstiende kapittel.

Reis deg i stråleglans!
For nå kommer ditt lys,
Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden,
det er stummende mørkt over folkene.
Men over deg stråler Herren fram,
hans herlighet åpenbares over deg.

 

Ja, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner  og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.

 

 

 

Reklamer

Det profetiske ord har forkjørsrett

IMG_2651

Han vil gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings drakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra slekt til slekt.

På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro.

Det har vært pinse og vi har kjent på Den Hellige Ånds virke med sterk vind, ild og kildevann i og omkring oss.

Rettferdighetens terebinter er plantet, og bonden venter på at de skal bli voksne.

Det er generasjonen som skal oppleve hele Guds fylde. De skal bli stående etter å ha overvunnet alt.

Dette er deres ætt som spør etter ham, som søker ditt åsyn.

Peter hadde denne hilsen til jødene i Jerusalem like etter Pinsen:

Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Alt som er profetert skal bli virkelighet. Da kommer Jesus.

 

Blodspakten

DSC_0373

Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.

Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

 

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.

 

Hvis dette ikke er sant, da faller hele vår redning i grus. For det var Sønnen som var villig til å påta seg straffen for det onde menneskene hadde på sin samvittighet.

Hvis dette ikke er sant, så går vi en usikker framtid i møte.

Hvis dette ikke er sant, da skjelver våre grunnmurer og våre fundamenter.

 

Kanskje må vi sette vår lit til Guds ord, ikke bare noen vers, men hele Skriften. Ikke bare de snille og gode ord, men også de ord som smerter og irettesetter.

Når jødene hadde sine forbilder som renset dem i den gamle pakt;

 

Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud.

Så er da Kristus mellommann for en ny pakt.

 

Dette er ikke eventyr, alle vil erfare at dette er sannhet.

 

 

 

Du er verd all ære

DSC_0749

 

Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

 

En evangelist som het Filip kom til Samaria og forkynte ordet om oppstandelsen. Det var kanskje byen til kvinnen som Jesus møtte og samtalte med, ved brønnen.

Mange tok imot ordet og trodde det Filip fortalte. De ble døpt eller dyppet ned i vann slik at vannet et øyeblikk skjulte dem.

De ble døpt til Herren Jesu navn.

Da vennene i Jerusalem hørte at flere var døpt i vann, men at de ikke var døpt med den Hellige Ånd, sendte de Peter og Johannes til den samaritanske byen, slik at de kunne legge hendene på de nytroende.

De la hendene på dem, og de fikk den Hellige Ånd.

Hvordan kunne de slå fast med sikkerhet at de som det var bedt for, fikk den Hellige Ånds gave?

To av de sikre tegnene var at de lovpriste  Gud og at de talte i tunger.

 

 

Den som ikke forstår, må spørre..

IMG_2656

Sent en kveld kom en velkjent teolog på en kort visitt til  Mesteren. Mannen hadde forstått at det var noe spesielt med Jesus. Og han hadde tenkt ut en måte å snakke til denne merkelige mannen som så mange hadde en mening om.

 

Lærer ! Vi vet at du er kommet fra Gud for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.

Jesus sa ingenting til innledningsordene, men han gikk rett på det som var mannens behov.

 

Uten at noen blir født på ny, kan han ikke forstå Guds rike. Den høytstående mannen spurte i sin uvitenhet: Hvordan kan jeg bli født når jeg er gammel?

Jesus snakket om den åndelige fødsel som det var hans oppdrag å gi dem som ønsket å ta imot.  Gjesten snakket om den fysiske fødselen.

Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Jesus prøver å forklare det som skjer når et menneske ønsker  Guds rike velkommen inn i sitt liv.

 

Mange hundre år før Jesus forklarte dette til den viktige mannen, hadde en profet forutsagt  det som skulle skje åndelig  med Kongens venner.

 

 

For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus efter de dagene, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,  og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne meg.

 

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.  Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første høst av hans skapninger.

Kjærlighetens utømmelige kilde

IMG_2750

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham.  Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, likesom han er ren.

 

Det er Den Hellige Ånd som er bæreren og giveren av Guds uendelige kjærlighet. Denne kraft som er sterkere enn døden.

Men gjennombruddet og Guds bevis for sin kjærlighet viste han fram på korset. Det er Guds forsoningsverk som han viste fram på Sønnen, som først må redde meg og deg.  Og før menneskene kan oppleve kjærlighetsunderet i sitt eget liv, må de underkaste seg Guds rettferdighet og bøye sine knær og sine hjerter og si: Jeg tar i mot pakten mellom deg og meg, den som er beseglet med blod.

Da kan den allmektige Gud plante sin livgivende kilde av glede, fred, mildhet og kjærlighet i den enkeltes indre. En eksplosjon av kjærlighet vil bryte ut. Ingen andre enn Guds folk vil kunne oppleve dypet av himmelens kjærlighet.

Verdens folk vil kunne oppleve Guds kall som en utstrakt hånd av kjærlighet.

 

Den Hellige Ånd er formidleren av alt den gode fra Gud. Han er hjelperen, han er talsmannen, han er rådgiveren, han er trøsteren, han er advokaten, han er kjærlighetens kilde. Han gir oss de tanker som kommer fra Gud.

Han gir oss mot og framtidstro.

 

Og så gir han all ære til Jesus, han herliggjør  Kongen.

 

Et merkelig folk

DSC_0705

 

Utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus , vår Herre.

Dette handler om Jesus og hans folk.

Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.

Disse mektige setningene rammer inn kongen. At han er stor, det visste jeg fra før, fordi jeg kjenner ham. Men han var i stand til å stille oss ulastelige fram for sin herlighet. Han har følgende momenter i sine planer, han vil gjøre det merkelige folket som tror på ham, fullkomne og stille dem ulastelige fram for seg. Herligheten skal selvfølgelig sette preg på det folket som går omkring med livet kilde i sitt indre.

En lys framtid stråler fram for det merkelige folket…

Verden forstår dem ikke fordi den ikke forstår Skaperen.

 

Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, være hos mig, for at de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll blev lagt.

Menneskets opprinnelige autoritet

IMG_0468

Han kalte sammen de tolv og gav dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer.

Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.

Autoritet er tillatelse eller retten til å gjøre noe i Guds navn. Det blir utført gjennom det talte ord. Ord bærer utsenderens autoritet.

Gud gir autoritet til å utføre mirakelgjørende kraft.

Autoritet forløser kraft og større kraft, dess større autoritet vi har fått.

Det er ulike nivåer av autoritet etter hvor du oppholder deg i åndens verden. Det er et nivå av autoritet for dem som lever i forgårdene, og det er større autoritet for dem som oppholder seg i det Hellige. For dem som holder til i det Aller Helligste blir det gitt stor autoritet.

Å vandre i autoriteten som tilkommer det første herredømme, som Adam hadde, krever at vi er i stand til å leve med slik autoritet.

For å beholde denne autoriteten, må vi leve i absolutt lydighet til Herren. Gjør vi et feiltrinn, må vi omvende oss og gjenopprette lydighetspakten.

Se da til at lyset i deg ikke er mørke!

Fordi autoritet blir virkeliggjort gjennom det talte ord, må vi være forsiktige med våre ord. Det vi sier, bringer liv og død i overensstemmelse med den autoritet vi er gitt.

Gud holder på å forløse et helt nytt nivå av autoritet, og vi må være klare til å motta den.

Himmelen er Herrens himmel, men jorda har han gitt til menneskenes barn.

Dette skriftordet er ganske oppsiktsvekkende, jorda er blitt gitt til menneskenes barn.

Menneskene har autoritet på jorda til å gjøre godt eller ondt, de troende skal utøve myndighet i sitt område.

Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde.

 

 

Er det tegn til liv?

IMG_2679

Da skal han si: Jeg kjenner dere ikke, det er ikke noe av  meg i dere. Jeg kjenner meg ikke igjen i dere.

Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere.

Hvor mange hører det han byder?

Og hvor mange gjør det han sier? Det er når vi gjør det han sier at vi er hans venner.

Kristus må bo ved troen i deres hjerter,så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles med hele Guds fylde.

Hører det som Paulus sier til i en annen foreldet tid? Er Efeserbrevet gått ut på dato. Det er så få som kjenner Kristi kjærlighet som overgår  all kunnskap. Det er så få som kommer med en hilsen fra den himmelske verden.

Det er så infernalsk mye kvalmende religiøsitet, kald teoretisk bokstav uten ånd. Som lærerne, slik blir elevene. De som aldri har hørt tonen fra himmelen, er unnskyldt.

 

Jesus sendte brev til sju menigheter og fortalte hva han syntes om deres liv og levnet.

Det siste brevet er vel en symbolsk hilsen til endetidens kristne.

Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm; gi du var  kald eller varm!

Derfor, da du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.

Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og ikke mangler noe, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.

 

Slik er situasjonen…

De levende døde

IMG_2696

Jesus sa: Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Landshøvdingen ble forvirret: Hva er sannhet?

Som de fleste mennesker argumenterer Pilatus mot Jesu lære. Han vil selv definere sin egen sannhet. Han vil lage sin egen vei til evigheten. Som så alt for mange.

Mesteren, derimot, gir bare en farbar vei til evig liv. Han har, selv om han er arrestert, en løsning. Han hevder at noen har grepet tak i hans sannhet, og de vil forstå.

Den plan han har fått av Faderen er følgende:

Han vil ta straffen for alle, og fritt gi sannheten inn i hjertet til mennesker som velger hans sannhet. Det er så viktig for menneskene å velge i tide. Velg livet mens du er våken, søvnen kommer.

Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. For et tilbud.

Nei, sier de fleste, jeg våger å dø på min egen oppfatning av det som er sant.

Jeg nekter å høre på denne jøden som hevdet at han ville seire over døden.

Det strider mot min forstand. Jeg velger min humanistiske tankekraft. Den vil hjelpe meg i dødens mørke.

Majoriteten er levende døde, de er tankeløse.

Det skumle her i vårt land er at alle uansett livsanskuelse, blir begravet på samme måte og med de samme ord i ritualet. Dette gjelder selvfølgelig alle som velger prestens begravelse.

Du kan være 100% ateist og verbalt bli sendt like til himmels.

Det er noe her som ikke stemmer, noen har vridd Guds ord ut av ledd.

Så VELG da LIVET, sier Den Allmektige, SÅ HØR DA !