Brennende i ånden

Vær ikke lunkne i deres iver, vær brennende i ånden.

Jesus sendte et brev til den siste av menighetene i Åpenbaringsboka kap. 3.

Det er nyttig å lese Johannes åpenbaring fordi det er historien om oss som de siste tider er kommet til. Begynn med de fire første kapitlene.

Les så kapittel 12, videre 16,17,18 og videre mot lysets rike i de siste kapitlene. Så kan du vende tilbake til de kapitlene du ikke har lest.

Mange mener at brevet til Laodikea er brevet til vår generasjon.

Jesus sier:

Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.

De var blitt lunkne, uten holdninger, uten meninger, rik og bakoverlent, overlegne, med stor tro på seg selv og liten tro på Gud. 

Vær brennende.

Døperen Johannes var brennende. Han sa:

«Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom?  Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. 

Mesteren sa: Ild er jeg kommet for å kaste på jorda; hvor jeg ønsker at den alt var tent! Den tentes på pinsedag.

Bli fylt av Ånden!

Be i Ånden!

Vær brennende i Ånden!

Leken er over!

Kappes om å hedre hverandre

Dersom du er født av Gud, er du Mesterens søster eller bror. Du er medarving med ham, og du kan åpne ditt testamente, og din del bør du begynne å bruke. Jo mer du bruker, dess mer er det på kontoen.

Søstre og brødre må behandle hverandre på en måte som speiler Faderen. Det er et krav at vi behandler hverandre på en respektfull måte. Greier vi ikke det, må vi flyttes ned i barnehagen igjen.

Dette er Guds ord:

Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 

Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 

Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren!  

Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen.  

Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet.  

Velsigne dem som forfølger dere, 

velsigne, og forbann ikke. 

Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter.  

Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.  

Gjengjeld ikke ondt med ondt, legg vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker. 

Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.

Jesus, min Herre

Personen Jesus.

Det er bare en sann Gud. Han er tre i en og en i tre: Far, Sønn og den Hellige Ånd. 

Sønnen, Jesus Kristus, er Ordet fra Gud. Ordet var sammen med Faderen og kom fra Gud i begynnelsen. Det viser at han er ett med Gud. Slik som våre ord er ett med oss.

«For i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden» Kol. 1,16 

Jesus, Ordet, er Skaperen sammen med Faderen og Ånden. Tre i en.

Jesus Kristus, Ordet, er Guds hensikt og mål i hele skaperverket. Jesus herliggjør Gud, Faderen herliggjør ham.

Faderen ser etter gjenskinnet av Sønnen i alt det skapte. Jesus er alfa og omega, begynnelsen og enden. I fra begynnelsen var det Guds plan og mål å lage en husholdning i tidenes fylde: at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden. Ef 1,10.

Jesus Kristus var sammen med Gud fra evighet av, men han ga fra seg himmelens herlighet for en tid. Han var i Guds skikkelse, og han så det som sin arv å være Gud lik. 

Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Han levde sitt liv som menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.

Han døde for alle; en stedfortredende død for alle mennesker.

Alle som tar imot budskapet om blodsofferet i sitt hjerte, får sin syndeskyld slettet. De blir gjenopprettet til et fellesskap med Gud. Det fellesskapet som menneskene hadde før syndefallet.

Jesus ble født av ei jomfru. Den Hellige Ånd plasserte såkornet i Maria, som ble et hus for Gud en tid. Jomfrufødselen er vitnesbyrdet om at bare Ånden kan avle det som er åndelig.

De som tilhører den nye skapningen, er ikke lenger bare av menneskelig opphav, de er født en gang til av Gud.

Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er borte, se alt er blitt nytt.

Da Jesus oppstod etter korsfestelsen, var han i sin fysiske kropp. Det skal alle være på Dommens dag.

For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus. 1.Tim. 2,5

Alle som søker gjenopprettelse og fellesskap med Gud, må gå gjennom Jesus. Det er ikke mulig å gå gjennom en annen person, en annen ånd eller en annen lære.

En Herre, en tro og et håp.

Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen.

Kristenfolket er på vei fra mange smale og kronglete stier inn på Veien. Det er en klar tilnærming som skjer. Dette er ikke et menneskeverk, det er et verk av den Hellige Ånd. 

Det ytre presset av fødselsveene fører vennene sammen.

Jesus sa: Jeg har også andre får, som ikke tilhører denne innhegningen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli en hjord og en hyrde.

Det er EN brud som gjør seg rede.

Når vi sammen setter oss ned og leser Efeserbrevet fra første til siste kapittel, vil vi alle få en utfordring til å gå videre inn i landet. Det er elementer hos oss alle som må utvikles til modenhet, det er alle som må be om visdoms- og åpenbarings ånd.

Vi må slå fast at vår rettferdighet er bygget på blodsofferet. Men vi må også lære at Paulus ønsker at vi skal oppleve hele Guds fylde.

Vi bør være enig i at vi skal kaste av oss vårt gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster.

Og ikle oss det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

For noen bør en gryende forståelse av at vannet skaper en avstand mellom dem og forfølgerne, føre til at man går gjennom vannet.

Et problem er noen av de frie som tror at de er åndelig utlært, at de vet alt og at de tror alt. De er brautende, overlegne og kvalmende.

De må forstå at de fortsatt er ynkelige, fattige, blinde og nakne.

Sammen må vi kaste oss på kne og rope til Mesteren: Gi oss gull lutret i ild, en åndelighet som er dannet gjennom ild og prøvelse. Hvite klær som vi må holde rene, og øyensalve slik at vi kan se vår sanne stilling.

Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.

En Herre, en tro og et håp

Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen.

Kristenfolket er på vei fra mange smale og kronglete stier inn på Veien. Det er en klar tilnærming som skjer. Dette er ikke et menneskeverk, det er et verk av den Hellige Ånd. 

Det ytre presset av fødselsveene fører vennene sammen.

Jesus sa: Jeg har også andre får, som ikke tilhører denne innhegningen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli en hjord og en hyrde.

Det er EN brud som gjør seg rede.

Når vi sammen setter oss ned og leser Efeserbrevet fra første til siste kapittel, vil vi alle få en utfordring til å gå videre inn i landet. Det er elementer hos oss alle som må utvikles til modenhet, det er alle som må be om visdoms- og åpenbarings ånd.

Vi må slå fast at vår rettferdighet er bygget på blodsofferet. Men vi må også lære at Paulus ønsker at vi skal oppleve hele Guds fylde.

Vi bør være enig i at vi skal kaste av oss vårt gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster.

Og ikle oss det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

For noen bør en gryende forståelse av at vannet skaper en avstand mellom dem og forfølgerne, føre til at man går gjennom vannet.

Et problem er noen av de frie som tror at de er åndelig utlært, at de vet alt og at de tror alt. De er brautende, overlegne og kvalmende.

De må forstå at de fortsatt er ynkelige, fattige, blinde og nakne.

Sammen må vi kaste oss på kne og rope til Mesteren: Gi oss gull lutret i ild, en åndelighet som er dannet gjennom ild og prøvelse. Hvite klær som vi må holde rene, og øyensalve slik at vi kan se vår sanne stilling.

Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.

Lærdomsform

Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Paulus var ikke en krigsmann. Han var sendt mot det stolte Romerriket med fredens evangelium. Han skulle ikke tvinge noen til lydighet, han skulle legge fram kjærlighetsbudskapet om Guds nåde, og det skulle gjøre mottakerne til nye, lydige skapninger.

Men Gud være takk at dere vel har vært syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som dere er blitt overgitt til!

De var ikke blitt tvunget til lydighet mot en lære, men de var blitt lydige mot Åndens lærdomsform, den indre overgivelse til Kongeriket. Da flyter Rikets levemåte og karaktertrekk inn i vår indre verden, og vi blir forandret.

Dette blir en realitet idet vi sier ja til tilbudet, og ønsker Mesteren velkommen innenfor våre enemerker. 

Menneskets indre, tankemessige festningsverk vil falle når det møter Åndens sverd, som er Guds ord. Ordet gir trøst, avslører og føder nye etterfølgere av Kristus.

Lovprisning og nåde

Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. 

De har Guds harper i hendene og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet:
        

Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige.
Rettferdige og sanne er dine veier, du tidsaldrenes konge.
Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn?
For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. 

Det står også hvordan de seirer over den Onde og hans tjenere. De seirer over ham som myrder, stjeler og ødelegger, i kraft av Lammets blod og det Ord som de vitner, og de har ikke sitt liv kjært. De våger å gå i døden for sannheten.

Lammet er Jesus, og hans blod rant ut i Jerusalem steinlagte gater etter massiv vold fra romerske soldater. Hans blod merket hans steg i Via Dolorosa. Korset var blodfarget. Mannens kropp var opprevet. Golgatahøyden kjente også drypp av blod, det livgivende og helbredende sonoffer; det eneste nådemiddel i universet.

Eli, Eli, Lama Sabaktani..

Han ga sitt liv frivillig, han hadde makt til å gi sitt liv, og han hadde makt til å ta det igjen.

Dette storverk er menneskets redning, sannheten om hans blod må strykes over den enkelte sitt hjerte. En og en må be om nåde.

Dette blod vil føre deg inn i Guds nærhet nå og i all evighet.

Utfrielse

Der ikke noe vondt kan trenge inn, ved Glasshavet, synger man blant andre sanger, Guds tjerner Moses sang og Lammets sang. I evigheten skal vi høre Moses sang, og ingen blir trøtt av å høre fordi der har alt en evne til fornyelse slik at hver gang du hører Moses synge, er sangen som ny.

Teksten er slik: Herren er min styrke og min lovsang, han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsmann, Herren er hans navn

Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet.

Moses sang denne sangen etter at folket var kommet gjennom havet. Han hadde opplevd at datidens sterkeste militærmakt hadde jaktet på det folket han skulle føre til løftets land,

Guds herlighet hadde holdt egypterne på avstand helt til de kom til bredden av Rødehavet. Der var de fanget mellom egypterhæren og havet.

Et folk fikk se den Allmektige Gud dele havet og føre folket over til den andre bredden. Egypterhæren ble borte.

Moses sang til Guds ære foran folket.

Gud er virkelighetens Gud, han har fortrolig samfunn med det folket som elsker hans åpenbarelse. Han vil hjelpe deg når vanskene tårner seg opp. Du kan be om at han viser deg sin herlighet slik Moses gjorde.

Du må ikke gå i spesielle hus eller snakke med religiøse ledere for å få kontakt med Gud. Han vil gjerne møte deg der du er. Han er Gud på det individuelle plan, han er virkelighetens Gud.

Vårt hjemland

For Gud, som bød at lys skulle skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss.

Vår fiende er livredd for at vi skal forstå hvem vi er i Kristus Jesus.

Speiderne sa: Vi ligner på gresshopper mot kjempene i det landet. Vi har ikke en sjanse mot dem.

Ser du deg selv som nesten usynlig? Speiderne gjorde ikke bare den feilen at forestilte seg at de var gresshopper. Det bildet de hadde av seg selv, gjorde at de ble redde og fryktsomme slik at de ikke våget å ta hjemlandet i eie. Hjemlandet er vårt åndelige Israel. Vår åndelige livsoppgave.

Dette hendte dem for at vi skulle lære av det. 

Alt starter med hva vi bekjenner.

Sannheten er at vi er ett med Kristus. Den som er døpt til Kristus, har ikledd seg Kristus. Bli i meg, så blir jeg i dere, sa Mesteren.

Vi er plassert i himmelen med ham.

Vi er medarvinger med ham.

Det er Jesusnaturen som skal utvikles i våre liv. Vi, som er kroppen, skal vokse opp til han som er hodet.

Vi våger fordi han våget.

Motstanden vi opplever eller det bitre som tvinger seg på oss, skjer for at vi skal bli sterke og at vi skal bli til hjelp for andre. Til fred ble meg det bitre.

Jesus måtte kle seg i menneskenatur for å utføre redningsaksjonen.

Vi er i stand til alt i ham som gjør oss sterk..

Guds rike, en koloni på jorda

Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, den troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far- ham være æren om makten i all evighet.

Denne herskeren uten grenser med et liv som aldri tar slutt, har i lang tid bygd opp en koloni på Jorda.

Han prøver å vinne menneskene over til seg, han tilbyr tilgivelse og nytt liv til dem som vil gi seg inn under hans styresett.

Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Kongens profetiske visjon er å ta over hele jorda ved hjelp av sine venner.

Det var menneskene som fikk råderetten over jorda, de ga denne enestående retten over til en fiende, men den seier som arvingen engang vant, skal virkeliggjøres over hele kloden.

I første rekke er det en åndelig fyrste som må settes på plass, det er en religiøs ånd som tilsynelatende har alt det utvendige i orden, men den mangler innhold. Denne åndsmakt holder store deler av menneskeheten i fangenskap.

Dette religiøse tre skal rykkes opp med rot fordi det er svart, tørt og uten liv.