Din lov og din nåde

Jeg vet at min eneste redning er Faderens kjærlighet til sitt skaperverk. På grunn av at han elsket verden så høyt, ga han sin sønn som et uskyldig offer, for å redde deg og meg. 

Alt som har med min frelse å gjøre, skyldes Guds rike nåde.

Jeg kan bare si: Jeg tar imot Guds nåde i hans sønns blodsoffer som betaling for min skyld. Ingen kommer til Faderen utenom meg, sa Mesteren. Han sa også: Jeg er veien.

Han er startpunktet, han er fortsettelsen og han er målet.

Faderen har laget en ny avtale med menneskene med Sønnens død og oppstandelse som grunnlag. Han sier: For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Mesteren sa: Du må bli født på nytt. Da kommer Guds rike og hans lov inn i din ånd.

Det er ingen motsetning mellom lov og nåde. Nåden er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden som nå er. Loven får da innvilget sine krav.

Livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra den loven som ikke hadde makt til å forandre eller skape nytt liv..

Den etiske lov, de ti bud, fungerer som veiskilt langs veien vi går.

I slutten av fjerde kapittel, hele det femte kapittel og i begynnelsen av sjette kapittel av Efeserbrevet, går Paulus gjennom mange av budene fra Guds etiske lov. Han ber efeserne om å holde loven. Du skal ikke stjele- Du skal ikke lyge- Du skal ikke drive hor- Du skal hedre din far og din mor.

Det er ingen motsetning mellom lov og nåde. Loven er pedagogen som lærer oss at vi ikke makter å frelse oss selv, men at vi må søke til Jesus sitt frelsesverk. Nåden er Guds kjærlighet og hans holdning til sitt skaperverk.

All god gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader..

Ære være Gud og Lammet.

Forskriftene våre

Dine lovbud viser meg vei,
de gir like stor glede som all rikdom.
          
Jeg vil grunne på dine påbud, 

feste blikket på dine stier.
          
Jeg fryder meg over dine forskrifter,
 jeg glemmer ikke dine ord.
          
 Gjør godt mot din tjener, jeg vil leve
 og ta vare på dine ord.
          
 Åpne øynene mine så jeg kan se
 det underfulle i din lov!
          
 Jeg er en fremmed på jorden,
 skjul ikke budene dine for meg!
          

Hva er Guds rike?

Det er det indre vitnesbyrdet. Det er Guds rike i vår ånd. Det er vårt ydmyke knefall og omvendelse foran Kongens konge. Det er vår anerkjennelse av blodets kraft til fjerne vår syndeskyld. Det er Åndens stemme i vårt indre som sier at vi er Guds barn. Det er loven han har lagt i vår indre verden, som sier: Dette er veien, gå på den. Det er grøfter på begge sider, men veien er levende og den vil føre deg fram til himmelens saler.

Kristenliv er sangen i ditt indre. Sangen som toner fra skyldfrie og rene hjerter.

Sangens tekst er: Du omskiftet min klage til dans for meg. Du løste mine sørgeklær av meg og fylte meg med glede.

For at mitt alt skal lovsynge deg og ikke tie.

Herre min Gud, jeg vil prise deg evinnelig.

For Skriften sier: Hver den som tror på ham. skal ikke bli til skamme.

Hvem han er..

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.
          

Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.
          
Han er hodet for kroppen, som er de hellige.

Han er opphavet, den førstefødte fra de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.
          
For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv.

Det er mannen fra Nasaret det er snakk om, Jesus den Salvede.

Han som er Guds Ord, og som var verksmester hos Faderen da 

alt ble til.

Han er Ordet i prologen til Johannesevangeliet. – Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

I kraft av en evig Ånd bar han seg selv fram for Gud som et feilfritt offer, han renset vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kunne tjene den levende Gud.

I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen.

Ære være Gud og Lammet!

En hilsen fra Paulus

Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. 

Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 

Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 

Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige

Med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 

For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.  

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

Ære være Gud og Lammet!

Et helt nytt menneske.

Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke; Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

Johannes skriver til sine åndelige barn. De er blitt barn fordi de har fått syndene tilgitt og deretter blitt født av Gud. Johannes skriver til flere grupper, unge og eldre, han skriver til dem fordi de har seiret og fordi de kjenner Gud.

Han henstiller til dem om la være å elske verden og det som tilhører verden.

Det som hører verden til har bare en viss tids varighet, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid.

Kampen mot verden er den kamp som hver enkelt kristen er en skueplass for mellom gamle vaner og lyster og sin nye ånds lov.

Våre tanker, våre følelser og vår vilje vil så gjerne operere etter denne verdens gud sine innfall, men den som er ledet og drevet av Ånden er Guds barn.

Det finnes bare to mennesketyper på jorda. Først er det alle de som er født en gang, og så er det de som er født to ganger.

Den siste arten bærer på et viktig budskap. En enorm hemmelighet som de andre ikke forstår..

Dei to vegane..

Sæl er den som ikkje fylgjer
råd frå gudlause menneske
og ikkje slår inn på syndarveg
eller sit i lag med spottarar,
men har si glede i Herrens lov
og grundar på hans lov dag og natt.
Han er lik eit tre, planta ved rennande bekker:
Det gjev si frukt i rette tid,
og lauvet visnar ikkje på det.
Alt det han gjer, skal lukkast.
Så er det ikkje med dei gudlause.
Dei er lik agner som spreiest for vinden.
Difor skal ingen gudlaus
stå seg når domen fell,
og ingen syndar vera med
der dei rettferdige samlast.
For Herren kjenner vegen åt dei rettferdige,
men vegen åt dei gudlause
fører til undergang.

I tiden..

Og som det gikk til i Noahs dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer. (Lukas)

Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. (Matteus)

1.Mosebok sier: Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Han sa: «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også feet og krypdyrene og fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

Folket var opptatt med sine gjøremål. De hånet Noahs båtprosjekt.

Ondskapen vokste.

Legg merke til at Noah og hans familie ble berget. Den rettferdige Noah bygde i lang tid på arken, familiens redning. Han var varslet av Gud om en kommende dom.

Noah fikk med seg familien sin.

Er menneskenes syndemål snart fullt? Har avvisningen av Guds lov og vilje nådd slike mål at Faderen setter sluttstrek? 

Er tiden kommet for at Guds folk skal samle sine familier under Lammets blods beskyttelse?

Står vi foran en gigantisk slekts- eller familievekkelse? Er det innkalling?

Og som det gikk til i Noahs dager..

Rett fram..

Og av dette vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.  Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å leve slik som han levde.  Dere elskede! det er ikke et nytt bud jeg skriver til eder, men et gammelt bud, som dere hadde fra begynnelsen; det gamle bud er det ord som dere har hørt.  Og dette er et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, han blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går hen, fordi mørket har blindet hans øyne.

 Johannes stiller absolutte krav. Her er det ikke noe slinger i valsen. Her er ikke noe -arme, syndige menneske- unnskyldninger.

Den som bekjenner at han er en del av ham, han må oppføre seg slik som Mesteren gjorde.

Det er ikke samklang mellom å si at en kjenner ham og samtidig gi blaffen i hans vilje.

Det er enten-eller, det er svart eller kvitt, det finnes ingen middelvei for unnasluntrere i kongeriket.

Vi må styre unna dem som lager krokveier av de rette stier.

De som med løgn bedrar menneskene.

Herlige skrift fra himmelen, du krever et heloffer. 

Hvor lenge? Hele livet.

Hvor stort? Alt du har. 

Hvor mye? Alt.

En merkelig dag..

For dette sier vi dere med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal på ingen måte komme i forveien for de som døde i troen; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes i skyer, opp i luften, for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!

I Matteusevangeliet 24, 29-31 fortelles det også om denne hendelsen.

Dette er en dramatisk dag når Gud oppvekker og gir millioner av mennesker et herlighetslegeme likt det Jesus har. De blir ført sammen med dem som venter på fullheten av Guds rike.

Sammen blir de tatt bort i skyer for å møte Mesteren. Og etter det skal de for alltid være sammen med Gudesønnen som har all makt i himmel og på jord.

Til trøst for alle kristne gjennom mer enn to tusen år, fikk Paulus denne åpenbaringen. Det har vært skiftende tider, men for dem som har stått sammen med Paulus i det evangeliet han forkynte, har det alltid vært forfølgelse. 

Den som finner trøst i Paulus sine ord, er født av Gud.

All ære til Gud og Lammet!