Nådens hensikt

For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!

Guds nåde er ikke tillatelse til å leve i synd. Nåden er en kraft som hjelper oss til å seire over fristelser.

Paktsnåden er en velvilje fra Faderen. Den nåden gir oss opplæring i å si nei til den Ondes renkespill. Vi får kunnskap om hvordan vi skal leve og seire over mørkets makt.

Alt som kommer fra Faderen kjennetegnes av kjærlighet og renhet.

Hans godhet legger et mildt press på oss slik at vi kan be om tilgivelse og ny nåde.

Jesu blodsoffer er betaling for alle synder til alle tider, men menneskene må selv be om å få del i Lammets seier.

Det er det alvorlige valg som hvert enkelt menneske må ta.

Ingen kan ta det evige valget for andre mennesker, ikke engang for sine egne barn.

Fred over Guds Israel..

Himlenes rike er lik ei not..

I over førti år har jeg vært overbevist om at det kommer en tid da stigen mellom jorda og himmelen blir forkortet. Det kommer en tid da folket kommer til å rope om å få oppleve livet fra den evige verden. Det kommer vanskelige tider. Er ditt indre liv bygd med gull, sølv og kostelige steiner?

I Norge er det mange som har noe kjennskap til veien, men det er forsmedelig og vanærende å spørre om hjelp. Stoltheten står i veien.

Det kommer en tid hvor jordas kostbare sjeler skal høstes. Det er tid for innhøstning.

I over førti år har en drøm om to ringnotbåter som fisker med ei stor not, fulgt meg. Symbolsk forteller det at store mengder mennesker vinnes for Kongen.

I år etter år har trofaste venner møtt opp for å gjøre klar de enorme nøtene. Maske for maske er blitt reparert. Tusenvis av bønner.

Det finnes mennesker som fortsatt tror på bønn, det finnes venner som dag etter dag ber for land og folk.

De kommer til å få svar.

Ta Åndens sverd som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige,

Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet.

Faderen venter tålmodig på jordas kostelige kornhøst..

En hilsen

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.  

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.   

Han vederkveger min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.  

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med meg, din kjepp og din stav de trøster meg.   

Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over. 

Bare godt og miskunnhet skal ha samfunn med meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus for alltid.

Det er salmen sin det..

Visdom fra Berget.

Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Dere har hørt det er sagt:Du skal elske din neste og hate din fiende.  Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.  Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke røverne det samme?

Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke trollene det samme?

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Vær på jakt etter det fullkomne, ikke skjul deg bak troen og gjør ondskap, men la livet avsløre deg, slik at du blir en person med Gudskarakter. En som tenker mye mer på andre enn han tenker på deg selv. Gud liker ikke egoisme, men han liker at du er glad i deg selv, og at du har tro på deg selv.

Du må være glad i deg selv når du skal elske din neste som deg selv.

Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Brødre, jeg mener ikke selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som ligger foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus.

La oss da så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette.

Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.

Bergprekentanker delt gjennom Husmøtet. En møteplass for mange.

Blinde religiøse mennesker

Ve dere, teologer og skriftlærde! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil.

En gang var Jesus gjest hos en rådsherre som var opptatt av skriftene. Det var sabbat, og alle holdt øye med Mesteren. Da kom det til ham en mann som hadde for mye vann i kroppen, og Jesus spurte de lovkyndige: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke?» Men de tidde. Da tok han på mannen, helbredet ham og lot ham gå.  Og han sa til dem: «Dersom en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat?» De kunne ikke svare noe på dette.

Fariseerne og de skriftlærde voktet på om Jesus helbredet på sabbaten. En mann med hovne bein kom til Jesus på sabbaten mens han var gjest hos en fariseer. Er det tillatt å helbrede på sabbaten? spurte Mesteren.

Ingen svarte. Jesus tok på mannen. Han ble frisk og gikk.

Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger, og der lå det en mengde syke: blinde, lamme, vanføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av.
Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham: «Vil du bli frisk?»  Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet er rørt opp. Og når så jeg kommer, er det alltid en annen som går uti før meg.» Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»  Og straks ble mannen frisk; han tok båren og gikk.
Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.»

Religiøse vedtekter er så å si umulig å legge til side selv om det står om liv. De sitter så fast i folkesjelen at mange tror at det er ritualene som redder dem. De tror på sju dråper vann i stedet for Lammets blod. Vi blir rettferdiggjort ved troen på Jesus sitt frelsesverk.

De religiøse lederne var opptatt av sabbatsloven. De greide ikke å se storheten i at et menneske som hadde vært syk i nesten 40 år, hadde blitt frisk.

Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.

Høsten er moden..

Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: «Sving sigden og høst inn! For det er høsttid, og jordas grøde er fullmoden.»  Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorda, og jorda ble høstet.

Vær tålmodig, brødre, til Herren kommer! Se bonden venter på jordas dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den til den har fått tidligregn og seinregn. Det tidlige regn er regnet før pinse, det seine regnet er  det som kommer før tabernakelhøytiden på høsten. Det regnet kommer over høstmarkene i våre dager. Jorden skal høstes.

Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær!

Himmelens rike er lik ei not som ble kastet i havet. I denne tid skal vi sende ut moderne fiskefartøy på feltet for å høste jordas dyrebare grøde. Det er tid for den største høst som menneskene har sett.

Sigden er en bøyd og ydmyk utgave av Åndens sverd som er Guds ord, og den er laget for innhøstningen.

Guds Ord sier det, og når Ordet får makt i menneskehjerter, skjer det.

Ap.gj. 19,20 

Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk MAKT..

Et profetkall

Herrens ord kom til meg, og det lød så:
«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.»
Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!»  Da sa Herren til meg:
«Si ikke at du er ung!
 Alle jeg sender deg til, skal du gå til,
 og alt jeg befaler deg, skal du tale.
 Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg,»
 lyder ordet fra Herren.
 Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg:
 «Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og riker for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante.» 

Som Gud kalte Jeremias, vil han kalle menn og kvinner til å tale hans sanne profetord inn i vår tid. Når Herren rører ved din munn og du kjenner at hans Ord synker ned i ditt indre, da vil Ordene brennes inn med ild inn i din indre verden. Da er det din tur til å tale til et folk som er lammet av religiøse forestillinger. De tror de er Guds barn, men de er aldri blitt født av Gud. De lever på teologiske løgnforestillinger 

Tiden er over for Laodikeas lunkenhet. Tiden er inne for de varme hjerter, tjenere som har lagt alt ned for Mesteren føtter.

Herren vil svare dette folket med omsorg og hjelp. Han sier: Vær ikke redd for dem! 

Jødene

Vi har sett og hørt om Tysklands holocaust mot jødene fra 1938 til 1945. Vi har hørt så mange fortellinger om dette overgrepet, som skjedde midt i Europa, at grusomhetene er blitt ufarliggjort. Vi har bilder i vårt indre av avmagrede mennesker i stripete klær bak piggtråd.

Jødene, folket som hadde fedrene, paktene og loven, folket som fortalte oss om å elske Skaperen og elske hverandre. Den høyeste kultur på jordas overflate skulle utryddes. De såkalte kristne germanerne ville brenne dette folket.

Var det bare ett Holocaust? Nei, det var mange. Hvert århundre hadde sitt omfattende overgrep mot jødene. På de mest grusomme måtene ble Mesterens brødre og søstre utsatt for forfølgelser og massedrap.

Pavene var mestre i å plage dem. De utførte sine handlinger i korsets tegn.

Korsfarerne likeså. De brente synagogene mens jødene var innestengt. Selv red de rundt og forsikret seg om at ingen unnslapp. Dette er noe å rose seg av, kjære tempelriddere.

I Øst-Europa var det mange brutale overgrep mot jødene som ble kalt pogromer.

Britene lovet, før 1920, jødene alt land vest for Jordan i deres mandatområde, Transjordania.

Jødene dro seg mot Middelhavsbyene i årene etter 1945. Utsultet, skadet, psykiske vrak samlet seg i havnene i Frankrike og Italia.

De ville til løfteslandet. De reiste med stykkgodsbåter til Haifa.

Der ble de stoppet av britene som hadde lovet dem land, og mange ble sendt tilbake til Kypros. I nærheten av Nicosia ble de internert i leirer med høye gjerder rundt.

Noen ble til og med sendt tilbake til Europa.

Hvordan kunne europeerne igjen og igjen gjøre slik mot dette forfulgte folket?

Var det restene av den ariske rase som viste seg fram som gjenferd?

I våre dager har jødene en sterk alliert; det folket som er Herrens medarvinger..

De som er kalt, messianske hedninger.

Statslederne i Israel vet dette, og de unngår ikke å nevne det.

Personlig har jeg bare en konge. Han er jøde.

Sedvanens fanger

Å være bundet av frykt for hva venner mener, hva familien mener, hva samfunnet har av oppfatninger, begrenser den enkelte sin frihet.

Religiøse påbud og andre regler tråkker opp stier som du  gå.

Det er nesten slik at hver og en stikker hodet forsiktig ut og kjenner etter hva man skal mene denne dagen. Det gjelder å holde seg til venns med fellesskapet.

Menneskefrykt er en felle. Du er ufri, du bestemmer ikke over ditt liv når det kommer til det øyeblikket at du skal ta et standpunkt..

Hvis du skal ha en mening om en sak, må du først sette på radaren og skaffe deg en oversikt over hva alle de andre instansene mener.

Det som her beskrives, er en fangetilværelse. Du sitter i et meningsfengsel.

Du tilpasser deg livet i din celle. Stikker du ei hånd ut mellom sprinklene, får du en rapp over fingrene av fangevokterne. Best å holde seg til reglene. Mene det samme som alle.

Den Onde vil føre alle inn i et system slik at de blir marionetter i et spill som han har skapt. Alle tenker likt, og alle interesserer seg for det samme. De er på samme kanal. Samme serie, samme underholdning.

Hvor krystallklar og frigjørende er ikke sannhetens luft? Det er godt å puste inn frihetens atmosfære.

Du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri.

Mesteren sa: Han har sendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet..

Frihetens regn, høstregnet, er nær.

Dersom du tror..

Jesus sier til en kvinne som søker hjelp: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?

Jesus utfordret folkets tro. Dersom du tror, skal du se under.

En mann som søkte hjelp for sin sønn, sa:

Jeg bad dine disipler drive ånden ut, og de var ikke i stand til det.  Men han svarte dem og sa: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg! Og de førte gutten til ham, og da han så ham, rev og slet ånden straks i ham, og han falt på jorden, veltet seg og frådet.  Og Jesus spurte hans far: Hvor lang tid har han hatt det slik? Han sa: Fra barndommen av; og ofte har den kastet ham både i ild og i vann for å gjøre ende på ham; men om du formår noe, så ha medynk med oss og hjelp oss!  Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? – Alt er mulig for den som tror.

Hvordan skal du komme sammen med en tro som virker under?

Vi får troen i fødselsgave av vår Far i himmelen. Guds tro er i den guddommelige sæd som du er født ved. Vi er født av sannhets ord. I vår ånd er det et kildevell av levende tro.

Mine barn som jeg atter føder med smerte inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Denne prosessen er Åndens forsøk på å overta styringen i ditt og mitt liv.

Underveis lønner det seg å drøvtygge Guds ord og å grunne på Skriften. Vi må tygge og ete Ordet. Troen kommer av det som vi hører. Det gjelder å høre og fordøye de guddommelige såkorn som virker under og dermed bygge et arsenal av troskraft.

Og disse tegn skal følge dem som tror..