Rikdommens forførelse

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. 

Mesteren prøvde å få folket til å forstå litt av den verden han forlot for å bli alles tjener. Han snakket om Himlenes rike og om Riket.

Med enkle fortellinger prøvde han å få jødene til å gripe sannheten om Guds rike.

En mann fant en skatt i en åker. Det er ikke mange som leter etter skatter av stor verdi i en åker. Skatten var gjemt i åkeren, noen hadde gjemt den der.

For mannen framstod skatten eller himmelriket som det største han kunne eie. Han kjente på at han måtte skaffe seg rettigheten til åkeren, men det ville koste ham alt han eide.

Han solgte alt for å vinne livet.

Det samme skjedde med kjøpmannen som lette etter vakre perler.

Den mest verdifulle perlen var Kristus og Riket.

Han gjorde det riktige valget, han solgte menneskefrykten, sin status, alle gode minneord, ja, umistelige og svulmende nekrologer og – Han gikk bort fra verden, vekslet sin posisjon og sine eiendommer mot den evige herlighet som Mesteren gir.

Begge, både mannen og kjøpmannen, fant Guds hemmelige skatt i tilværelsen. De gjorde det samme som pilegrimen som vandret, de satset alle sine ressurser for å nå det evige landet.

Noen menn er vismenn.. 

Utrolig, men sant.

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.  

Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. 

Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 

Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.  

Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.  Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

Beklageligvis er det svært mange mennesker som forstår lite eller ingenting av det Jesus sier.

En annen talsmann, en venn som skal være hos oss og i oss for alltid. 

Den som ikke er født av Gud, kan ikke ta imot Sannhetens ånd.

Det er bare de som av nåde har fått Guds arveegenskaper, som kan være bolig for den Hellige Ånd.

Hvordan kan vi oppleve at skaperånden blir hos oss for alltid?

Vi må rekke ut en hånd og ta imot Guds gave. Så enkelt som mulig må vi åpne vårt sinn og veien til vårt indre, for Fader Vår.

Det er han som holder i gang alt det skapte ved sitt ord.

Han elsker verden, han betalte løsepengene for oss, og han vil gi deg en spennende reise gjennom livet.

All ære til Gud og Lammet!

Veien til livet

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Kristenlivet er ikke noe naturlig førstevalg for det moderne mennesket.

Vi hører fra tidlig alder at vi må velge vår livsvei ut ifra egne interesser og egne ønsker. Det er vårt ego som skal styre vårt liv. 

Det er ikke andre personer som skal velge for oss, vi skal ta oss til toppen ved hjelp av egne evner. Suksess speiles i penger og makt. 

Fornekte seg selv, sa Mesteren. Fornekte seg selv, for å følge etter meg. Som troende er det et kors å bære, og det er ikke slik at noen får et isoporkors.

Det kors vi får av Mesteren tar livet av oss; vi må dø for å gi hans liv mulighet til å strømme gjennom oss. Vi har gått gjennom dåpen til døden. Vi er blitt forent med ham ved en død som er lik hans død.

I slutten av sin mektige tale, den store talen på Berget, sier Mesteren:

Det viktigste for deg er ikke at du kan rope på meg når alt er vanskelig i ditt liv, men det aller viktigste er at du alltid når du står overfor et valg, velger å gjøre Faderens vilje.

Jeg har ikke sagt at jeg vil gi deg et liv i fløyel og silke, jeg har sagt at jeg går sammen med deg gjennom dødsskyggens dal..

Den nye, modige Peter

Ap.gj.3,19:

Så fatt da et annet sinn og omvend dere, for at deres synder må bli utslettet, så de gode tidene kan komme fra Herrens ansikt, og han kan sende den personen som er utvalgt, Messias, Jesus Kristus, han som skal være i himmelen inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. 

Uten omvendelse, Jesu blods renselse og bibelsk dåp, blir ikke menneskets synd borte. Den nye Peter var klar i sin tale til de jødiske lederne. Som dagens mennesker trodde de sprenglærde på magiske ritualer og på overnaturlige, menneskeskapte symboler.

Det enkelte menneske må ydmyke seg, bøye sine knær, omvende seg og ønske Mesteren velkommen inn i sitt liv. Hver og en må overgi sin vilje til kongenes konge.

Når den profetiske klokke er kommet til det tidspunkt som er nedfelt i profetier fra gamle dager av, kommer jødenes konge tilbake sammen med sine hellige for å opprette sitt rike.

Les blant andre Daniels bok mange ganger..

Alltid beredt!

Ære til Gud og Lammet!

Dager av gjenopprettelse

Og i de siste dager skal det skje at jeg vil sende min Ånd over alle mennesker, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord; deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner; ja, til og med over fangene vil jeg i de dager sende min Ånd.  Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter.  Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som søker ly, slik som Herren har sagt, og blant de frigitte skal de være som Herren kaller.

Gud kaller sitt folk til stort alvor, til bønn, til oppvåkning og til permanent våken tilstand.

Dette er tiden for de profetiske ord, for kunngjøringene av Guds ord, for åndelige drømmer og for syner.

Gud vil gi oss store tegn og under for å vekke folket. Han venter tålmodig på Sønnens kostelige lønn; mennesker som roper på forsoning i sitt hjerte.   

For så høyt har Gud elsket verden.

Markus skriver:

Da de var kommet over, la de til land ved Genesaret og fortøyde der. Straks de steg ut av båten, kjente folk ham igjen, og de skyndte seg rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit de hørte at han var. Og hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved ham, ble friske.

Da de så ham, da de fikk øye på ham, begynte de å bære de syke på bårer dit de trodde han gikk.

Alle steder der han viste seg, var det syke mennesker som satset alt på møtet med Mesteren.

Han selv sa til alle som tror: På syke skal de legge sine hender, og de syke skal bli helbredet.

Og alle som rørte ved ham, ble friske.

Alle..

Hva apostelen sa:

La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt.  Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt.  Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»  Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. 

Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn.  Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»  Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.  Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. 

Som Guds barn gjør vi ikke som vi vil, vi gjør det Ånden leder til.

Vi er ikke opprørere, vi er blitt lydige mot den lærdomsform vi er overgitt til. Lærdomsformen er Åndens skole.

Hva venter vi på?

Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; vær også dere tålmodige, styrk deres hjerter! for Herrens komme er nær.

Hvorfor ber Herrens bror oss om å være tålmodige?

Vi lever i en tid da det største tidstegn, Israel, er reist opp som et profetisk fyrlys i tiden.

Vi vet at vi lever i de ytterste tider. Vi blir oppfordret til å vente på det Herren har for oss, til han kommer til oss.

Hva er det Gud venter på? Han venter på det mest verdifulle han vet om på jorda, mennesker som lar seg redde, som vokser og blir lik ham. Mennesker som kalles til samfunn med ham, mennesker som blir omvendt, døpt og fylt med ånden. 

Han venter med det sene regnet til han vet at tidens fylde er kommet. Nå er det en tid for alle til å gjøre riktige valg. Valgene våre får evighetsfølger.

Bonden sier til alle som hører: Se, jeg har lagt foran deg livets og dødens vei.

SÅ VELG DA LIVET!

Guds folk blir bedt om å være tålmodige, de må leve i bønn,  holde seg nær til Herren og bli styrket. 

Dette er tiden for innhøstning, dette er tiden som bonden har ventet på. Nå vil han bruke alle sine ressurser for å høste mennesker. Dette blir stort..

Minnenes tid

Det er en del hendelser du kommer å gå rundt og grunne på i evigheten. Var det tilfeldigheter eller var det en godt planlagt nåde fra Gud at du, akkurat du, fikk sjansen til å ta imot den undergjørende og radikale kraften fra Jesu forsoning.

Du fikk del i Guds gjenopprettelse og redning av nåde.

Du fikk, uten å vite det, del i guddommelig natur. På kort tid fikk du alt som tjener til liv og gudsfrykt.

I Rikets overvettes vakre hager kan du sakte vandre omkring og la minnene betjene deg.

Faderen hadde en plan med å kalle deg inn i sin nærhet. Han ville bruke dine evner, men han kunne ikke bruke dem med det samme.

Du måtte tåle lidelsens skole, du måtte dø sammen med ditt ego. For å kunne være til nytte i himmelens rike, måtte du dø.

Du måtte korsfestes med Kristus, og hans oppstandelseskraft, Ånden, ble drivkraften i ditt liv. 

Slik kunne du lære lydighet, et av de viktigste karaktertrekk i kongeriket.

Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 

Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. 

Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. 

Han vant en seier for oss

Vi tvinger ikke kongerikets lover på folk. Her er det snakk om at hver enkelt tar et standpunkt. Mennesker blir overbevist av ord og ånd. Guds pakt er en individuell pakt.

Vi underviser om Guds måter å nå oss på. Vi bringer himmelrikets prinsipper ned på jorda. Vi viser vei.

Jesu prinsipper kan sammenfattes slik:

*Jeg er kommet for å bringe familien tilbake til Faderen. Dere er mine venner dersom dere gjør som jeg sier.

*Jeg skal etablere mitt herredømme for dere på jorda. Det herredømme dere tapte i fallet, skal jeg gi dere tilbake.

*Jeg er kommet for å gi dere tilbake det dere mistet.

*Jeg kom for å gi myndighet til en gruppe mennesker som skal representere meg her på denne jord.

I Fadervår finnes det veldig radikale tanker. De kommer som utrop:

Komme ditt rike!

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorda.

Mange tror at dette skal oppfylles en gang i framtida, men det gjelder i dag.

Komme ditt rike i mitt liv. Skje din vilje i mitt liv.