Hva øyet ikke så..

Det som det menneskelige øye ikke var i stand til å se, og hva det kjødelige øret ikke hørte, på grunn av alt bråket fra alle verdens medier.  Det som de travle hjertene, ikke hadde en sjanse til å forstå, fordi de bare tok imot det synlige og materielle.

Det uforståelige for all menneskelig tankegang, DET har Gud låst opp og åpenbart for det folket som elsker ham av hele sitt hjerte. De som ber: Komme ditt rike i mitt liv.

For det folket som søker etter å få kjenne Mesteren av hele sjel og all sin makt, får innsikt i Åndens hemmeligheter og til og med dybdene i Gud.

I en tale til vennene sier Menneskesønnen dette:

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette byder jeg dere at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget; men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.

 Gjennom Åndens fylde kunngjør eller gjør Jesus kjent Guds navn og hans egenskaper og hans dybder. Det er Ånden som skaper nærheten mellom himmelen og jorda. Det er han som formidler Guds farskjærlighet inn i våre liv, den samme kjærlighet som bodde i Mesteren.

Dette er et faktum fordi han sa det slik. Vi er i ham, han er i oss.

Bli i meg, så blir jeg i dere.

Løftene kan ikke svikte

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel; men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Dette er det siste Jesu sier før han holder sin mektige yppersteprestelige bønn.

Mesteren forteller hvilken hjelp de troende skal få etter at han er tatt bort fra jorden. Han gir dem løfte om den Hellige Ånd.

Når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten; for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg; for han skal ta av mitt og forkynne dere. Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner dere.

Han vil også fortelle dem hvor nær Faderen er, at han følger med dem, og han vil gi dem sin støtte.

På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere; for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud.  Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

I slutten av sin store bønn sier Jesus:

Rettferdige far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg.

Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.

Underveis

For øvrig, gled dere, bli fullkomne, la dere formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere.

Hils hverandre med oppmuntring! Alle de hellige hilser dere. Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

Paulus sin medisin i vanskelige tider var; Gled dere! Vær glad for det livet dere har fått. Vær glad for at du har erfart at Riket er kommet i ditt indre. Gled deg over dine framtidsutsikter. Vær kjempeglad for at du kjenner Gud og han som ble utsendt, Jesus Kristus.

Paulus bruker begrepet fullkommen mange plasser i sine brev. De nyere oversetterne unngår det uttrykket. De våger ikke å trykke et så sterkt begrep. Men Jesus sier i Bergprekena: Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Paulus mener at det ved Guds hjelp er vårt mål. Vi er på dreieskiva til vi er et perfekt hjelpemiddel. Han sier også: Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Underveis er vi ikke så stolte at det ikke går an å rettlede oss. Så langt det går, prøver vi å være enige. Vi vil så gjerne holde fred med hverandre.

Men framfor alt vil vi søke etter å høre kjærlighetens og fredens Guds sitt ord til oss hver dag. Hans ord setter varig retning for vårt liv.

Ære være Gud og Lammet!

Han gjorde alt vakkert

Alt gjorde han skjønt i sin tid.

Det er mange gode mennesker som tror at sjel og ånd er det samme, men Skriften forteller oss at Guds ord skiller sjel og ånd. Sjelen, som er vår personlighet, består av viljeliv, følelsesliv og tankeliv. Fantasien er også en spennende del av sjelslivet. Vår indre verden har få begrensninger, den opererer i en uendelighet av muligheter. Vår tanke slår lysets hastighet.

En plass i vår indre verden ligger vår ånd. Det er vårt kontaktpunkt med den evige, usynlige verden.

For Skaperen døde den åndelige dimensjonen hos mennesket da de avslo å leve i Guds vilje. Mennesket brøt den åndelige kontakt som var mellom jord og himmel med sin ulydighet.

Men Gud elsker sitt skaperverk, og sakte, men sikkert arbeidet han fram ei ny plattform der han kunne gi mennesket en ny åndelig utrustning.

Han laget ei ny pakt som bygde på forsoning mellom tiden og evigheten. Sønnens blodoffer ble til soning for alle, og særlig for de mennesker som ga seg over og ba om nåde. Gud som er rik på nåde, sier ikke nei til noen som ber om tilgivelse. Han snur de trege menneskene mot seg og gir dem et nytt liv.

De som tar imot offeret, får gjenopprettet sin åndelige kontakt med himmelen samt at de får et åndelig språk som kommuniserer med Gud. Et hemmelig språk som bare Gud forstår.

Bønnespråket har ikke noe selvisk motiv. 

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss – for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre – for at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt. Det sier Ordet som er Kristus.

Uforlignelige Gud, hvor stor du er..

Den eneste sannhet

Hva vil det bety for et folk at de blir systematisk feilinformert? Hva om alle store mediahus i et land bevisst feilinformerer?

De som følger nyhetssendingene i ulike media blir ledet til å tro løgnen. De bygger sine tanker og sine meninger på hva de hører. De har egentlig ikke noen reell mulighet til å stå imot den informasjonsflommen som internett, aviser og TV presser inn i huset. Den tar kontrollen i vårt liv, og vi fester vår tro til det vi hører.

Ensretting av oppfatninger og meninger skaper et ensfarget samfunn. Et fattig samfunn.

De totalitære samfunns nyhetsformidling har bredt seg til Europa og USA. Strømlinjeformede og styrte nyheter legger grunnen for den globale tanke. Alle tenker likt. Alle skal mene det samme. Vi blir kopier.

«Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus.

Det er en ultimat sannhet i universet. Det er noe som er sant inn til kjernen. Den sannheten står om alt det andre faller.

Jesus sa da til dem som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Vi må behandles av Kongen for å bli satt fri fra ensrettingen.

Verdens lys

Vi lever uten tvil i de dagene da innledningen av profeten Jesaja 60.kapittel blir oppfylt.

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.  Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.

Det dype mørke som dekker jorda er en klar indikasjon på at tiden er inne for at Guds sønner og døtre reiser seg og lar det indre lyset skinne. Å vandre i Guds herlighet er ikke bare noe vi kan gjøre, vi  reise oss mot mørket, inntil herligheten kommer til syne i våre liv.

Guds herlighet er hans manifesterte nærvær. Kristus i oss bærer den herligheten.

To sannheter må vi huske:

Guds herlighet er ikke bare en del av arven vi får senere i Kristus. Det er viktig at vi vandrer i den nå, så Guds kongerike, gjennom menigheten, seirer over mørket.

Vår oppgave er å reflektere Guds kraft inn i vår tid.

2.Tess. 2,13-14

Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere, brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, som han kalte dere til ved vårt evangelium for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. 

Omsorg

Kol. 1,9-14

Fra den dag vi fikk høre om deres kjærlighet i Ånden, har vi ikke holdt opp med å be for dere.

Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 

Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud

Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. 

Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 

For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.  

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

Paulus hadde ikke grunnlagt menigheten i Kollosæ, men han skrev brev til menigheten og han hadde en fars omsorg for dem. Det går klart fram av brevet.

I slutten av brevet skriver apostelen. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Han skriver fra et fengsel. Det er forfølgelse.

Det er ikke min og din menighet. Det er ikke kamp om ære.

Lederne hadde omsorg for alle som var født av Gud, alle som var født på nytt.

Det var Guds verk de ledet.

Les nøye gjennom det som Paulus ber om og understreker i utdraget av brevet.

Vi innretter våre liv etter Paulus sin anvisning..

Det kommer en dag

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

Det er bare Faderen som kjenner dagen som innleder endetidsdramaet. 

Jesus ga oss noen profetiske signal som ville kjennetegne tiden før hans gjenkomst.

Vær på vakt, og la dere ikke bli sløve av fest og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.

Jesus sier at himmelrommet og jorden som så lenge har vært i den ondes vold, skal bli borte og gjøre plass for en ny himmel og en ny jord. Det er ingen grunn til å være bekymret for dem som har tatt sin tilflukt til Bibelens ord fordi at Hans Ord omskaper og skaper nytt. Hvert et løfte som Gud har talt ut i sitt ord, kommer til å stå sin prøve. Det er sannheten som er skaperordet. Jesus er både Sannheten og Ordet.

Bibelen har en sterk oppfordring til å være legemlig, sjelelig og åndelig edru. De som er beruset av tidsånden, kommer til å få et sjokk. Spørsmålet blir: Har vi nok olje til å overleve? Be i Ånden og samle salvelse..

Våk og be om kraft, sier Mesteren.

Be uten opphold.

Åpne for kilden i ditt indre. Lytt til det indre vitnesbyrd.

De kommer fra øst og vest

Jeg har den siste uka delt på face book hva som er vår garanti fra himmelen når det gjelder vårt åndelige evige liv.

Jeg hevder at det er Lammets, Jesu blod, som er vår sikkerhet for vår evige frelse. Det er ikke noe annet som er verd å tro på. Det er bare ett nådemiddel som kan redde oss, Lammets blod.

Det er ikke noe annet navn, gitt under himmelen som det er frelse ved, enn navnet Jesus Kristus, Messias.

Hvordan kan jeg ta imot denne store frelse? sier du. Du gjør totalt knefall.

Du inviterer Jesus og hans Ånd inn i ditt liv. Du kan gjøre det alene eller sammen med få eller mange. Det er ditt ønske om å få oppleve det mirakel som den nye fødsel er, som teller.

Det er kongerikets Herre som svarer på en slik invitasjon. Han kommer når vi kaller på ham.

Mange, mange kommer til å kjenne på et ønske om å oppleve det overnaturlige som himmelens tilbud er. Mange vil rope om å få oppleve kraften fra evangeliet.

Så mange er lurt av vanndråper og andre innholdsløse ritualer.

Søk gjennom direktelinjen til Israels Gud, gå ikke gjennom teologiske blindgjengere. Kom, alle tørste, kom til vannet!
Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!
Kom, kjøp korn uten penger,
vin og melk uten betaling!

Søk Herren mens han er å finne,
kall på ham når han er nær!

Den som seirer

Det er noe annet som ligger ferdig for oss ved Jesu blod, noe som mange troende ikke er klar over. Hebreerne 12, 22-24 sier: Men dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, 

til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, 

som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,  

og til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til offerlammets blod, som taler bedre enn Abels blod.

I det himmelske Sion ble Jesu blod brakt til det aller helligste, selve Guds nærvær, for vår skyld. Han gikk inn for oss, som vår eldste bror, etter at han hadde vunnet en evig forløsning ved sitt offer, og han overleverte beviset for forsoningen i nærvær av den allmektige Gud, vår Far.

Abels blod ropte fra jorda om hevn over Kain. Jesu blod roper om nåde. Blodet i himmelen ber om nåde for fortapte mennesker og om kraft for stridende kristne.

Jesu blod har sørget for forløsning, tilgivelse, renselse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forbønn for alle som vil ta imot Faderens gave. Ved personlig å vitne om hva Gud ord sier om Jesu blod, kan vi anvende disse ressursene i våre liv.

På denne måten blir den Onde fratatt sitt viktigste våpen mot oss-

VÅR SKYLDFØLELSE- og vi er i stand til å leve i den seier Kristus vant på korset for lenge siden.